கென் நீண்ட ஸ்விங் வர்த்தக அமைப்பு -


வணி கத் தி ற் கா ன கொ ள் கை களை வரை யறு த் து உலக வர் த் தக அமை ப் பு. மு டி வு கள், மற் று ம் ஏற் று க் கொ ண் டவை போ ன் ற நீ ண் ட பட் டி யலி ல் அவை பதி வா கி யு ள் ளது.
31 ஆகஸ் ட். கென் நீண்ட ஸ்விங் வர்த்தக அமைப்பு.

அதை அமல் படு த் து வது என் ற நி லை யை எட் டு வதற் கு நீ ண் ட கா லம். டபி ள் யூ டி ஓ எனப் படு ம் உலக வர் த் தக அமை ப் பு.

உலக வணி க அமை ப் பு ( WTO ) என் பது ஒரு சர் வதே ச நி று வனமா கு ம், சர் வதே ச. 25 டி சம் பர்.


5 ஜனவரி. அதை அமல் படு த் து வது என் ற நி லை யை எட் டு வதற் கு நீ ண் ட கா லம் பி டி த் தது.

உலக வர் த் தக அமை ப் பு அமெ ரி க் கா வை நடத் து ம் வி தத் தை மா ற் றி க் கொ ள் ளவி ல் லை என் றா ல் அதி லி ரு ந் து வி லகப் போ வதா க. இரு க் கு மி டம் : மு கப் பு ; சே வை கள் ; வர் த் தக பே ச் சு வா ர் த் தை கள்.

உலகளா வி ய வர் த் தக அமை ப் பு பற் றி ய மே லு ம் தகவல் WTO வலை த் தளத் தி ல். ஓ ( WTO – World Trade Organization) எனப் படு ம் உலக வர் த் தக அமை ப் பு ஆகு ம்.

கன-நணட-ஸவங-வரததக-அமபப