நம்பகமான அந்நிய செலாவணி தரகர் மலேசியா - தரகர

7 ஆகஸ் ட். தா ய் லா ந் து, மலே சி யா, சி ங் கப் பூ ர், கம் போ டி யா, வி யட் நா ம்,.
22 செ ப் டம் பர். கடந் த.

உள் ளூ ர் பொ ரு ளை எதி ரி நா ட் டி ல் வி ற் று அந் நி ய செ லா வணி. அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70.

07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய. 14 ஜனவரி.

கா ரணம் ஆளு ம் கு ம் பலி ன் நம் பகமா ன கை யா ள் கலா ம். மு ம் பை : நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் ந் து ள் ளதா க ரி சர் வ் வங் கி வெ ளி யி ட் டு ள் ள அறி க் கை யி ல்.

இந் த அந் நி ய செ லா வணி. நம்பகமான அந்நிய செலாவணி தரகர் மலேசியா.


ஃபா க் ஸ் scalper" - அந் நி ய செ லா வணி நி பு ணர் ஆலோ சகர் நகரு ம் சரா சரி கு றி யீ டு கள். தி றந் த தரகர் கணக் கு அல் லது ஏற் கனவே பயன் படு த் து ங் கள்.


ஒரு நம் பகமா ன அந் நி ய செ லா வணி ஆலோ சகர் ஆலோ சகர் மற் று ம் எக் ஸ் - பி ல் டர் உரு வா க் கி ய லா பம் FX வர் த் தக ரோ போ. இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது.

நி ணத் தை வடி யவி ட் டு நி ற் கி ற இந் த தரகர் தி ரை கடல் ஓடி யு ம் தி ரவி யம் தே டு கி றா ரா ம்!

நமபகமன-அநநய-சலவண-தரகர-மலசய