அந்நிய செலாவணி துவக்கம் -

நி லை மா றி செ ப் டம் பர் து வக் கத் தி ல் 68 என் று அதி கரி த் தது. தனி யா ர் து றை யி ல் பு தி ய வங் கி கள் து வக் க அனு மதி வி தி மு றை கள்.

10 ஜூ லை. 10 செ ப் டம் பர்.

இது வு ம் அந் நி ய மூ லதனங் கள் வி ரு ம் பா த ஒன் று. 4 நா ட் களு க் கு மு ன் னர்.

ஏற் கத் தக் க ஒரு நபரி டம் இரு ந் து பு தி தா க கணக் கு து வக் க வி ரு ப் பம். இந் தி ய ரூ பா ய் நா ணய மா ற் று வி கி தம் து வக் க நி லவரம் - மு ம் பை : அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல், இந் தி ய.


Dinamalar, Dinamalar Nellai - 5. வை ரஸி லி ரு ந் து கணி னி யை வி டு வி க் க பி ணை த் தொ கை.

ஒரு நா ட் டி ற் கு அந் நி யச் செ லா வணி ஏன் தே வை ப் படு கி றது? இது, இந் தி யா வி ல் சர் வதே ச மு தலீ டு கள் மற் று ம் அந் நி ய.

3 நா ட் களு க் கு மு ன் னர். 2 அக் டோ பர்.
இந் தி ய ரி சர் வ் வங் கி யி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு களை நி ர் வகி த் தல் மே லு ம். மு ம் பை : சர் வதே ச சந் தை யி ல் கச் சா எண் ணெ ய் வி லை கடு மை யா க உயர் ந் ததை அடு த் து அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க.

அந்நிய செலாவணி துவக்கம். மு ம் பை : இன் றை ய வர் த் தகநே ர து வக் கத் தி ல் அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல், அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு.
Dinamalar, Dinamalar Nellai - 6. வி கி தமே உரி த் தா கு ம் அந் நி ய செ லா வணி வி கி தம்.

வங் கி யா ல். அன் னி ய செ லா வணி மே லா ண் மை சட் டம் ஜூ ன் இல் அமலு க் கு வந் தது.
7 அக் டோ பர். உயி ரி எரி வா யு உற் பத் தி தி ட் டம் து வக் கம் : 5, 000 மை யங் கள் ; ரூ.

உயர் ந் ததை அடு த் து அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க. ரா ன் சம் வே ரை வி ட சக் தி வா ய் ந் த இணை ய வை ரஸ் உலகம் மு ழு வது ம் பரவு கி றது.

வங் கி களி ன் அன் னி யச் செ லா வணி பரி வர் த் தனை யி ல் ஏற் படு ம் இடர் வரவு ( Risk).

அநநய-சலவண-தவககம