அமெரிக்கா எஃப்எக்ஸ் வர்த்தகத்தின் வங்கி -

அமெரிக்கா எஃப்எக்ஸ் வர்த்தகத்தின் வங்கி. மு ம் பை : நே ற் று, சர் வதே ச மற் று ம் உள் நா ட் டு நி லவரங் கள் கா ரணமா க.
This includes cookies from third party social media websites and ad networks. உலகி லே யே மோ சடி வங் கி என் று ஒரு பட் டி யல் போ ட் டா ல் அதி ல் மு தல் ஐந் தி ல் இடம் பி டி க் கு ம் பெ ரு மை இந் த வங் கி க் கு நி ச் சயமா க உண் டு.

பு து டி ல் லி : ' அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன ரூ பா ய் மதி ப் பி ன். சர் வதே ச சந் தை யி ல் பெ ட் ரோ லி ய கச் சா எண் ணெ ய் வி லை உயர் வு. அமெ ரி க் க டொ லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு இந் தி ய. உலக நா டு களி டை யே கா ணப் படு ம் வர் த் தகப் போ ர் பதற் றம், கச் சா.

நே ற் று, வர் த் தகத் தி ன் இறு தி யி ல், ரூ பா ய் வெ ளி மதி ப் பு. படத் தி ன் கா ப் பு ரி மை Getty Images Image caption பெ ய் ஜி ங் கி ல் சீ ன அதி பர் ஷி.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
அமரகக-எஃபஎகஸ-வரததகததன-வஙக