மாணவர்கள் எப்படி அந்நிய செலாவணியில் பணம் சம்பாதிக்க முடியும் -

20 ஜனவரி. நீ ங் கள் ஒரு கல் லூ ரி மா ணவன் அல் லது மா ணவி யா க இரு ந் து, ஓய் வு நே ரத் தை.

23 ஜூ ன். மட் டு ம் கூ ட வா கனத் தி னை ஓட் டி பணம் சம் பா தி க் கலா ம்.

18 ஜூ ன். அதி ல் எப் படி யா வது $ 20 இலி ரு ந் து $ 50 வரை நீ ங் கள் சம் பா தி க் க மு டி யு ம். பி டி க் கா த வே லை யி ல் இரு ந் து வெ று ம் 10 நா ளி ல் வெ ளி யே று வது எப் படி. இந் தக் கட் டு ரை யி ல், கூ டு தலா க பணம் சம் பா தி க் க உதவு ம் 6.


மாணவர்கள் எப்படி அந்நிய செலாவணியில் பணம் சம்பாதிக்க முடியும். ஆன் லை ன் மூ லம் லட் சக் கணக் கி ல் சம் பா தி க் கலா ம் வா ங் க.

ஆனா ல் எப் படி, எங் கி ரு ந் து து வங் கு வது என் பதே உங் கள். எளி மை யா க சம் பா தி க் க உதவு ம் 6 ஆன் லை ன் தளங் கள்.
வே கமா கக் கோ டி யை சம் பா தி க் க மு டி யு ம் என் று இங் கு ப் பா ர் ப் போ ம். லா பத் து டன் 1 கோ டி ரூ பா யை எப் படி 10 வரு டங் கள் மு தல் 30 வரு டங் களு க் கு ள்.

வலை ப் பதி வு ( Blog) : ப் ளா க் மூ லம் சம் பா தி க் க மு டி யு ம். தனி நபர் கள் மட் டு மி ன் றி.

செ ல் வத் தை அதி கரி க் க ஒரு வர் பணத் தை மு தலீ டு செ ய் ய வே ண் டு ம். போ து டி ப் ஸ் ஆக மட் டு ம் அதி கம் சம் பா தி க் க மு டி யு ம்.

அன் றன் றை க் கா ன தே வை களு க் கு பணம் சே ர் ப் பது மட் டு மே எங் கள் கு றி க் கோ ளா க இரு ந் தது. Best Part Time Jobs For College Students in India | கல் லூ ரி மா ணவர் களு க் கு ஏற் ற 9 பகு தி நே ர.

உங் கள். யூ டி யூ பி ல் நா ம் உரு வா க் கி, பதி வே ற் றம் செ ய் யு ம் வீ டி யோ க் கள் மூ லம் பணம் சம் பா தி க் க மு டி யு ம்.

மணவரகள-எபபட-அநநய-சலவணயல-பணம-சமபதகக-மடயம