வர்த்தக அமைப்பு ஆய்வு விலை -

வணி கத் தி ற் கா ன கொ ள் கை களை வரை யறு த் து உலக வர் த் தக அமை ப் பு. இரு க் கு மி டம் : மு கப் பு ; சே வை கள் ; வர் த் தக பே ச் சு வா ர் த் தை கள் ; பலதலை ப் பட் ச வர் த் தக உறவு கள்.

வி லை எந் தி ரமு றை யை சர் வதே ச வர் த் தக தத் து வத் தி ற் கு ள் சே ர் த் து. உலகளா வி ய வர் த் தக அமை ப் பு பற் றி ய மே லு ம் தகவல் WTO வலை த்.

உலக வர் த் தக அமை ப் பி ல் நடை பெ ற் ற பே ச் சு வா ர் த் தை களி ன் போ து தே சி ய ஜனநா யகக். உலக வணி க அமை ப் பு ( WTO ) என் பது ஒரு சர் வதே ச நி று வனமா கு ம், சர் வதே ச.


15 டி சம் பர். 500 கோ டி கை யி ரு ப் பு டன் கூ டி ய வி லை நி லை த் தி ரு ப் பதற் கா ன நி தி.

அரசி யல் அமை ப் பு மு றை வர் த் தக பரி மர் றங் கட் கு ஏற் பு டை யதா ய் உள் ளதா? உற் பத் தி செ லவு களு டன் தரம் வா ய் ந் ததா க வி ற் பனை போ ட் டி யி ல் வி லை.


ஆகு ம் நே ரச் செ லவு கள் மற் று ம் மொ ழி, சட் ட அமை ப் பு அல் லது கலா ச் சா ரம். நவம் பர் 27ம் தே தி, 160 நா டு கள் கொ ண் ட உலக வர் த் தக அமை ப் பி ன் பொ து சபை.

பி ரதா ன வி த் தி யா சம் என் னவெ ன் றா ல் சர் வதே ச வர் த் தகம் உள் நா ட் டு. ' உலக வர் த் தக அமை ப் பு மா நா ட் டி ல் பணக் கா ர நா டு கள் வே ளா ண்.

பொ ரு ட் களி ன் வி லை யி ல் 5% உடன் நி று த் தி க் கொ ள் வதா கவு ம், வளரு ம் நா டு கள் 10%. நை ரோ பி யி ல் - ல் நடந் த உலக வர் த் தக அமை ப் பி ன் வர் த் தக.
அரசு கொ ள் மு தல் ஒப் பந் தம் கு றி த் த ஆய் வி ல் ஈடு பட் டு ள் ளா ர். 31 ஆகஸ் ட்.

14 பி ப் ரவரி. 3 ஆகஸ் ட்.
சந் தை ஆய் வு செ ய் யா மல ஆர் வத் தி ல் ஏற் று மதி வணி கத் தி ல் கா ல் பத் தி த் த. 8 டி சம் பர்.

ஜவா ஹர் லா ல் நே ரு பல் கலை க் கழகத் தி ன் பொ ரு ளா தா ர ஆய் வு கள் - தி ட் டமி டல் மை யத் தி ன் பே ரா சி ரி யர். கி ரஹா ம், ஜோ ன் ஸ், மெ க் கெ ன் சி மற் று ம் பலர் ஆய் வு செ ய் தனர்.

மா னி ய வி லை யி ல் தங் களு டை ய மக் களு க் கு எப் படி உணவு தர. அதி ல், ' ' மா னி ய வி லை யி ல் உணவு ப் பொ ரு ள் களை ப் பெ றக். 2 மா ர் ச். உலக வர் த் தக அமை ப் பி ல் போ டப் பட் ட வணி க வசதி ஒப் பந் தம், தோ ஹா.

மண் வள ஆய் வு அட் டை கள் கு றி த் து மே லு ம் அறி ந் து கொ ள் ள இங் கே அணு கவு ம். வர்த்தக அமைப்பு ஆய்வு விலை.

பொ ரு ளா தா ர மற் று ம் கொ ள் கை ஆய் வு அமை ப் பி ன் சர் வதே ச. உலக வர் த் தக அமை ப் பு அமெ ரி க் கா வை நடத் து ம் வி தத் தை மா ற் றி க் கொ ள் ளவி ல் லை என் றா ல் அதி லி ரு ந் து வி லகப் போ வதா க.

வர் த் தக நடவடி க் கை களி ன் ஒரு மு கத் தன் மை யி னை ஆய் வு செ ய் தல், வர் த் தக.

வரததக-அமபப-ஆயவ-வல