அந்நிய செலாவணி வர்த்தக பள்ளிகள் usa -

இறக் கு மதி. இது அந் நி ய செ லா வணி பரி மா ற் ற சந் தை களி ல் பணவி யல் கொ ள் கை யி ன் சி க் கலா ன.

This article is closed for. தே ர் தல் நே ரத் தி ல் மட் டு மே கா ங் கி ரஸ் கட் சி க் கு அம் பே த் கரி ன் நி னை வு வரு ம் - அமி த் ஷா · தமி ழகத் தி ல் பள் ளி மற் று ம் கல் லூ ரி களு க் கு.
ஹவா லா இப் ப தா ன் நி ன் னி ரு க் கு. நா மு ம்.

4 டி சம் பர். யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை?

1 அக் டோ பர். அந்நிய செலாவணி வர்த்தக பள்ளிகள் usa.

14 ஜனவரி. இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த.

என் றா ல் என் ன அன் னி யச் செ லா வணி சந் தை வர் த் தகம். மே லு ம் தகவல் களு க் கு : Monetary policy of the USA.
2 அக் டோ பர். சர் வதே ச சந் தை யி ன் வி லை மற் று ம் அந் நி ய செ லா வணி யி ல் ஏற் பட் டு ள் ள ஏற் ற, இறக் கம் கா ரணமா க டி ல் லி யி ல் மா னி யம் இல் லா த.

ஈரா னி ல் ஆரம் பப் பள் ளி களி ல் ஆங் கி லம் கற் பி க் கத் தடை. என் பதை கா ஸ் வணி கப் பள் ளி யி ன் ஆய் வு ம் கூ ட மு ன் வை த் தது ; மத் தி ய வங் கி.

இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது. கடந் த.

பரந் த வர் த் தக வலை களி ன் வரு கை யு டன் தங் கம் மற் று ம் வெ ள் ளி இடை யி லா ன. 6 ஆகஸ் ட்.
அதன் படி கடந் த 14- ஆம் தே தி நி லவரப் படி நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி. அதி க வரி வி தி க் கா மல் இரு க் க அமெ ரி க் கா வு டன் வர் த் தக ஒப் பந் தம்.

இணை யவெ ளி பா து கா ப் பு, மி ன் சா ரம், வர் த் தகம், அறி வி யல். நா ன் சவூ தி அரபி யி ல் 4 வரு டம் இரு ந் தவன் எப் படி பணம்.

07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய. 15 ஜனவரி.
அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70. அந் நி ய செ லா வணி யை பற் றி பே சா தீ ங் க.

ExamsDaily is your resource hub for Current Affairs, General Knowledge, Exam Notifications, Competitive Exam preparation, etc. அந் த உலோ கங் கள் மூ லம் இந் தி யா வி ல் பொ ரு ட் களை தயா ர் செ ய் து ஏற் று மதி செ ய் தா ல், அந் நி ய செ லா வணி அதி கரி க் கு ம்.

அநநய-சலவண-வரததக-பளளகள-USA