முன்கூட்டியே இளம் -

இளம் வீ ரர் பி ரி த் வி ஷா வை அணி யி ல் சே ர் க் க “ மி கப் பெ ரி ய. இன் று உங் களு டை ய அதி ர் ஷ் ட எண் ணா க எண் 3 ம் அதி ர் ஷ் ட தி சை யா க மே ற் கு தி சை யு ம் அதி ர் ஷ் ட நி றமா க இளம் மஞ் சள் நி றமு ம் இரு க் கு ம்.

தி ரு நெ ல் வே லி மா வட் டத் தி ல் கணவர் இல் லா மல் தனி யா க வசி த் து. சி னி மா வி ல் நடி கை களி ன் சம் பளம் நடி கர் களு டன் ஒப் பி டு ம் போ து.

ஆசி ய வி ளை யா ட் டு போ ட் டி யி ன் தொ டக் க வி ழா வி ல், இந் தி ய தே சி ய கொ டி யை ஏந் தி செ ல் லு ம் வா ய் ப் பு இளம் ஈட் டி எறி தல் வீ ரர் நீ ரஜ் சோ ப் ரா வு க் கு வழங் கப் பட் டு ள் ளது. இந் தி ய அணி யி ல் இடம் பி டி த் து ள் ள பு து மு க வீ ரர் களா ன மயா ங் க்.
தமி ழ் சி த் தர் மரபி ல் வந் தவரா கப் போ ற் றப் படு பவர் ஞா னவள் ளல். மெ க் சி க் கோ நா ட் டி ல் மு கத் தை மூ டி க் கொ ண் டு தனது பி ஞ் சு.


மு ன் கூ ட் டி யே செ ய் த தீ ர் மா னங் களி ன் படி எந் தச் சூ ழ் நி லை யை யு ம். இன் று உங் களு டை ய அதி ர் ஷ் ட எண் ணா க எண் 5 ம் அதி ர் ஷ் ட தி சை யா க மே ற் கு தி சை யு ம் அதி ர் ஷ் ட நி றமா க இளம் பச் சை நி றமு ம் இரு க் கு ம்.

முன்கூட்டியே இளம். If all villagers are innocent compared to those in urban areas then what about those who moved to urban area from such villages.

Araiyar Ambalakarar Ambalakaran Bharatava Valaiyar ( Paratava Valayar) Irular Kavalgar Kannappa Kula ( Valmiki) Muthuraja Muthuraja Naidu Muth. Kinda of documentary and melodrama.

கல் லீ ரல், கணை ய பா தி ப் பு அறி கு றி கள் மு ன் கூ ட் டி யே தெ ரி யா து. There loopholes and subtle criticism against development.

மனகடடய-இளம