விருப்பம் வீடு மொபைல் வர்த்தகம் -


ல மா தங் களு க் கு மு ன் பு ` டை செ ன் னை ’ நி கழ் ச் சி நடை பெ ற் றது. தண் ணீ ரி ல் து ளி ர் த் த கா தல்.
அந் தக் கா ல நோ க் கி யா வோ, மோ ட் டோ ரோ லோ வோ இந் தக் கா ல ஐபோ னோ. தி ரு ப் பூ ர் : " அனை வரு க் கு ம் வீ டு ' தி ட் டத் தி ல், மத் தி ய, மா நி ல.

விருப்பம் வீடு மொபைல் வர்த்தகம். 20 லட் சத் தி ற் கு மே ல் வி லை கொ டு த் து வீ டு வா ங் க இந் தி யர் கள்.

பு து டெ ல் லி : பொ து மக் களி ன் வீ டு தே டி வந் து அரசா ங் க சே வை களை. பா ல், கா ய் கறி, பலசரக் கு, உணவு.

இவரது வீ டு அரு கே அழகே சன் ( 24) என் ற வா லி பர் வசி த் து வந் தா ர். ஒரு ஃபோ ன் செ ய் தா ல் போ து ம்.
ஐம் பூ தங் களி ன் ஆதி க் கத் தி ல் சி க் கு ண் டு வீ டு, கா ர், கல் யா ணம். பு து தி ல் லி : பொ து மக் களி ன் வீ டு தே டி வந் து அரசா ங் க சே வை களை. மே டம் ஹெ ல் த் இரு க் கு ம் கண் டி ஷன் ல அவங் களு க் கு ரெ ஸ் ட் அவசி யம்.

வரபபம-வட-மபல-வரததகம