எல்லா காலத்திலும் மிகவும் வெற்றிகரமான அந்நிய வர்த்தகர்கள் -

Jegathees jega com Bloggertag: blogger. இந் தி ய கம் யூ னி ஸ் ட் கட் சி ( மா ர் க் சி ஸ் ட் ) 22 ஆவது அகி ல இந் தி ய.
Nagesh Sanjeevan com Bloggertag: blogger. Com, 1999: blogT12: 21: 27.
எல்லா காலத்திலும் மிகவும் வெற்றிகரமான அந்நிய வர்த்தகர்கள். Com, 1999: blogT10: 54: 58.

அனத் தோ லி யெ வ் கே னி யெ வி ச் கா ர் ப் பொ வ் Anatoly Yevgenyevich Karpov ரஷ் ய மொ ழி. தி யா கரா சா அவர் கள் அமரர். தன் னலமற் ற சே வை யா ளர் கலா நி தி ஆ. அத் தி லா ந் தி க் கு ப் பெ ரு ங் கடல் Atlantic Ocean உலகி ன் இரண் டா வது பெ ரி ய.

கல் லூ ரி க் கு பெ ரு ம் பு கழ் நி று வி ய இரு அதி பர் கள் அமரர் கலா நி தி.

எலல-கலததலம-மகவம-வறறகரமன-அநநய-வரததகரகள