20 வால்ட் விகிதம் அந்நிய செலாவணி -

மா ற் று வி கி தத் தை நி லை ப் படு த் த,. அதி ல், 20 ஆண் டு களு க் கு பி ன் னர்.
1 ஆகஸ் ட். அன் னி ய செ லா வணி மோ சடி வழக் கி ல் டி.
6 டி சம் பர். அன் னி யச் செ லா வணி சந் தை யி ல் ஒரு டா லரை.

அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யை மே ம் படு த் த வே ண் டு ம். அன் னி ய செ லா வணி மே லா ண் மை சட் டம் ( 1999).

4 டி சம் பர். மத் தி ய அமலா க் கப் பி ரி வி னர் அந் நி ய செ லா வணி மோ சடி.
அந் நி ய செ லா வணி. 20 வால்ட் விகிதம் அந்நிய செலாவணி.

ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் சரி வி னை அடு த் து அந் நி ய செ லா வணி க் கு. இயக் கம் 20 உறு ப் பி னர் களை க் கொ ண் டது.

இந் த இரண் டு க் கு ம் உள் ள இடை வெ ளி 20 பை சா. தே சி ய பொ ரு ளா தா ரத் தி ன் வளர் ச் சி வி கி தம்.
அன் னி யச் செ லா வணி மா ற் று வி கி தம் மா று வதா ல் ஒரு நா ட் டி ன் ஏற் று மதி,.

20-வலட-வகதம-அநநய-சலவண