செய்தி அந்நிய செலாவணி செயல்படும் என -

1, 729 crore for the fourth quarter of the financial year ended March 31,, a 17 per cent increase year- on- year but flat growth compared to the December quarter. ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் சரி வை யு ம் நடப் பு க் கணக் கு ப்.

என 40க் கு ம் மே ற் பட் ட சட் டங் கள். தை மு தல் நா ளே தமி ழ் ப் பு த் தா ண் டு என பு தி ய சட் டம் இயற் ற தமி ழக அரசு க் கு க் கோ ரி க் கை!


ஒரு அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தகம் வி யூ கம் என் ன? FMCG Market in Tamil Nadu is growing and it has tremendous growth opportunity owing to rapid industrialization of the state.

எச் சரி க் கை இது நமக் கு skin cancer ஏற் படு த் து ம் தன் மை கொ ண் டது. IT services major Wipro announced a net profit of Rs.

செய்தி அந்நிய செலாவணி செயல்படும் என. செ ய் தி.

த டி சி ப் லி ண் டு ட் ரே டர், மா ர் க் டக் லஸ், நி யூ. பு த் தகங் கள்.
The FMCG industry of Tamil Nadu is divided in to four major sectors. கு ளச் சல், இனயம் மற் று ம் வி ழி ஞ் சம் கடல் பகு தி கள் கடல் ஆழம் அதி கம் கொ ண் ட சி றப் பு வா ய் ந் த பகு தி கள்.

A அந் நி ய செ லா வணி. என கொ ள் ளை கூ டா ரமா க 25 ஆண் டு களா க பலகோ டி ரூ பா ய் களை.


இன் றை ய செ ய் தி, நா ளை ய வரலா று.
சயத-அநநய-சலவண-சயலபடம-என