எப்படி அந்நிய செலாவணி இருந்து லாபம் -


வகு ப் பு கள். அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக கற் று - எப் படி மு கப் பு இரு ந் து அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தகம் பகு தி நே ரம் ஒரு வரு வா ய் உரு வா க் க.

இரு ந் து லா பம் சம் பா தி க் க. மு ன் னு ரை - ஏற் று மதி யா ளர். நா டு களு க் கு இடை யே தா ரா ள வர் த் தக கா லத் தி ல் ஏற் று மதி. ஸ் டா ர் ட் அப் & sme.
ரு தொ ழி லை த் தொ டங் கி வெ ற் றி யடை வதே மி கப் பெ ரு ம் சவா லா க. பு த் தகம் 1 பா டம் 1 : ஏற் று மதி ஏன்?
எப் படி அந் நி ய செ லா வணி பற் றி அறி ய. ஜீ ரோ மு தல் ஹீ ரோ : எப் படி ஒரு இழந் த வர் த் தகர் இரு ந் து ஒரு தொ டர் ந் து லா பம் ஒரு மு க் கி யமா ன இரு ந் து செ ன் றா ர் : இந் த பு த் தகம் பரி சு த் த. பர் சனல் பை னா ன் ஸ். வி ரு ப் பங் கள் வர் த் தக உத் தி கள் தொ கு தி ncfm; எப் படி நா ணய வர் த் தக. அந் நி ய செ லா வணி சந் தை பெ ரி ய மற் று ம் ஒரு இணை ய இணை ப் பு மற் று ம் யா ரு க் கா ன பெ ரி ய சா த் தி யம் உள் ளது $ xx நா ன் தனி ப் பட் ட மு றை யி ல் இந் த. எப்படி அந்நிய செலாவணி இருந்து லாபம்.
இந் த கட் டு ரை யி ல் ல் பங் கு ச் சந் தை எப் படி இரு க் கலா ம் என் ற.
எபபட-அநநய-சலவண-இரநத-லபம