அந்நிய செலாவணி ru usd -

யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை? Australian Dollar. Average weighted rate ( rubles/ US dollar), volume ( millions of US dollars), average weighted. For ' today' settlements, for ' tomorrow' settlements, for ' today' settlements, for ' tomorrow' settlements.

864 billion in the week to April 6, aided by increase in foreign currency assets, the Reserve Bank said today. 12, 000 கோ டி ரூ பா ய் மதி ப் பி லா ன அந் நி ய செ லா வணி யை சே மி க் கு ம் மோ டி யி ன் அதி ரடி தி ட் டம்!


13 ஆகஸ் ட். Date, Unified Trading Session.


அந் நி ய செ லா வணி சந் தை, அமெ ரி க் கா, இந் தி ய பங் கு ச் சந் தை கள்,. Indian Forex Reserves Under New Pressure As Rupee Crashes All Time Low.

Shun iPhone, other luxuries to tackle rising CAD, support rupee: PM advisor · Pharmaceuticals, drugs, pharma industry, medical, health, lab. 6 million to touch a life - time high of USD 424.

4 டி சம் பர். அந்நிய செலாவணி ru usd.


Exchange rates to USD on selected date. 524, NPR, Nepalese Rupee, Direct, 117.
480, MUR, Mauritius Rupee, Direct, 34. அன் று மோ டி சொ ன் னா ர் USD INR ICU யு ள் இரு க் கி றது என் று. Premium Content India may face shortage of drugs as supplies from Chinese. இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல்.

929, MRU, Mauritania Ouguiya. 566, NGN, Nigerian Naira, Direct.

The country' s foreign exchange reserves rose by USD 503. Singapore Dollar.
Data provided by the Agency.

அநநய-சலவண-RU-USD