கனடாவில் வர்த்தக அமைப்பு -

கனடாவில் வர்த்தக அமைப்பு. உலக வர் த் தக அமை ப் பு அமெ ரி க் கா வை நடத் து ம் வி தத் தை மா ற் றி க்.

சமீ பத் தி ல் கனடா வி ல் நடை பெ ற் ற ஜி - 7 உச் சி மா நா ட் டி ல் இதர நா ட் டு. உலக நா டு கள் அமெ ரி க் கா வு க் கு ஏற் று மதி செ ய் யு ம் இரு ம் பு.

கடந் த பி ப் ரவரி மா தம் மத் தி ய அரசி ன் நி தி ஆயோ க் அமை ப் பு வெ ளி யி ட் ட சு கா தா ர. கனடா வி ல் இரு ந் து அண் மை யி ல் தமி ழர் தா யகப் பகு தி க் கு செ ன் ற.

உலக வர் த் தக அமை ப் பு அமெ ரி க் கா வை நடத் து ம் வி தத் தை மா ற் றி க். ஒன் றா ரி யோ மகா ணத் தே ர் தலு க் கு இன் னு ம் சி ல தி னங் களே உள் ள இந் த.

உலக வணி க அமை ப் பு ( WTO) என் பது ஒரு சர் வதே ச நி று வனமா கு ம், சர் வதே ச. கனடா வி ல் வா ழு ம் தமி ழ் மக் களி ன் வணி க ரீ தி யா ன சா தனை களை.

கனடவல-வரததக-அமபப