அந்நிய இஸ்லாம் -

இதை ப் பற் றி இஸ் லா ம் கூ று வது என் ன? இஸ் லா மி ய வரலா ற் றி ன் பல் வே று கா லகட் டங் களை ப் பற் றி ய.

பர் தா. ஒரு மு ஸ் லி ம் பெ ண் அந் நி ய ஆண் களு க் கு மு ன் வர.

இஸ் லா ம் அரபு மக் களு க் கு மட் டு மி ன் றி உலகி ல் உள் ள அனை த் து. வலி யு று த் தி யு ள் ள இஸ் லா ம் இ அந் நி ய ஆண் களு டன் எவ் வளவு.

அல் லா ஹ் என் பவர் ஒரு அந் நி ய கடவு ள், அதா வது பழை ய ஏற் பா ட் டி ன் படி,. கா ரணம் அவர் களை அந் நி ய கா ம நோ ய் யு ள் ள சி ல ஆண் களி ன் பா ர் வை யி ரு ந் து அல் லது சி ல ஆண் களி ன்.

அந்நிய இஸ்லாம். இஸ் லா மி ய கு டு ம் பங் களி ல் இன் று ஏற் பட் டு ள் ள மி கப் பெ ரு ம்.

29 நவம் பர். இஸ் லா மி ய சமூ கத் தி ல் பலர் இது பற் றி ய மா ர் க் கத் தெ ளி வி ல் லா மல் அவர் களு ம் இந் த அந் நி ய கலா ச் சா ரத் தை கொ ண் டா டி. அந் நி ய மதங் களா ல் எமது நா ட் டி ல் கூ ட இஸ் லா ம் சி ல போ து. இஸ் லா மி ய தூ து த் து வத் தி ன் பா ல் மக் களை அழை க் கு ம் பணி மனி தனி ன்.


உணர் வை சற் றே ஒது க் கி வை த் து வி ட் டு, அந் நி ய மொ ழி யை ஏற் று க். ​ ​ இஸ் லா ம் பெ ண் களு க் கு கட் டா யப் படு த் து ம் கடமை களி ல் பர் தா வு ம் ஒன் றா கு ம்.


வி பசா ரத் தை வி ட் டு மக் களை ப் பா து கா க் கு ம் இஸ் லா ம். அந் நி ய ஆண் களு டன் உரி ய து ணை கள் இன் றி பெ ண் கள் தனி த் தி ரு ப் பதை த்.
20 செ ப் டம் பர். ஒரு சகோ தரர், ஆன் சரி ங் இஸ் லா ம் தள கட் டு ரை யை படி த் து, கீ ழ் கண் ட.

இஸ் லா மி ய பெ ண் களே ஆடை வி டயத் தி ல் கவனம் கொ ள் ளு ங் கள். அந் நி ய மதத் தவர் கள் வா ழ் வது போ ன் று இஸ் லா மி யப் பெ ண் கள் வா ழ, ஆடை.

இஸ் லா மி ய வரலா று என் பது உலக மு ஸ் லி ம் களி ன் வரலா ற் றை க் கு றி க் கு ம்.

அநநய-இஸலம