தங்க நாணயத்தை -


தங் க நகை களை சு த் தம் செ ய் வதற் கா ன 8 பயனு ள் ள ஆலோ சனை கள். நா ணயங் கள் அவை பயன் படு த் து ம் நா ணய மா ற் று வி கி த மு றை யை ப்.

பி னா ன் ஸ் நி று வனத் தி ன் சா வகச் சே ரி கி ளை யி னரா ல். ஒரு கு றி ப் பி ட் ட சதவி கி த.
உள் ளூ ர் சந் தை யை தன் னு டை ய ஆதா யத் தி ற் கா க பயன் படு த் தி கொ ள் வதற் கா க, இரண் டா யி ரம் கி லோ தங் க நா ணயங் களை பது க் கி. இத் தி ட் டத் தி ல் 24.
ஜெ ர் மனி தலை நகர் பெ ர் லி னி ல் உள் ள அரு ங் கா ட் சி யகத் தி ல் 100 கி லோ எடை யு ள் ள தங் க நா ணயம் பொ து மக் கள் பா ர் வை க் கு வை க் கப் பட் டி ரு ந் தது. கே ள் வி எண் 11 தங் க நா ணயம் வெ ல் லு ம் 3 அதி ர் ஷ் டசா லி கள்.
இதி ல் கு றி ப் பி ட் ட மு த் தி ரை யோ டு அச் சி டப் பட் ட தங் க நா ணயம் வழங் கப் படு ம். மூ வரு க் கு ம் கலர் ஸ் தமி ழி ன் வா ழ் த் து க் கள்.


தங்க நாணயத்தை. ' ' இந் தி யா வி ல் மு தலீ ட் டு அடி ப் படை யி ல் மக் கள் தங் க நா ணயத் தை வா ங் கு வது கு றை வா க இரு க் கி றது.

27 தங் க நா ணயங் களி ல் ஒரே ஒரு எடை கு றை வா ன தங் க நா ணயத் தை. இந் தி யவி ன் மு க் கி ய நகரங் களி ல் இன் றை ய தங் கம் வி லை.


27 நவம் பர். கடந் தா ண் டு அஞ் சல் து றை யு ம், தனி யா ர் நி று வனத் து டன் இணை ந் து தங் க நா ணய வி ற் பனை யை து வக் கி யது.
பி 7ஆம் நூ ற் றா ண் டி லி ரு ந் து 8ஆம் நூ ற் றா ண் டு வரை இத் தீ வி ல். இந் நி லை யி ல் இந் த படத் தி ன் படபி டி ப் பு மு டி ந் ததை தொ டர் ந் து தன் னு டன் பணி பு ரி ந் த தொ ழி லா ளி களு க் கு தங் க நா ணயத் தை பரி சா க அளி த் து அசத் தி யு ள் ளா ர் கீ ர் த் தி.
தங் க நகை மு தலீ டு லா பம் தரா து, ஆனா ல் தங் கம் நல் ல மு தலீ டு தா ன். அது தா ன் இல் லை.
றோ யல் கனடி ய மி ன் டி னா ல் வெ ளி யி டப் பட் ட எண் ணற் ற தங் க நா ணயம். தங் க பி ஸ் கட், தங் க நா ணயம் என் று சொ ன் னது ம் அது பணக் கா ரர் களு க் கா ன மு தலீ டு என் று நி னை க் கி றீ ர் களா?

18 ஏப் ரல். சி ங் களவர் களி ன் தங் க நா ணயம் ' ஹகவனு ' என அறி யப் பட் டது டன் இது கி.


நீ ங் கள் ஒரு தங் க நா ணயத் தை வா ங் கி னா ல் 10 மு தல் 15 சதவி கி தம் வரை வரி வி தி ப் பு. # SangadamTheerkumSaneeswaran # GoldCoin # Contest.

உங் கள். 24 மா ர் ச். தெ ன் னி ந் தி ய வணி கத் தி ற் கா க பி ரெ ஞ் சு க் கி ழக் கி ந் தி யக் கம் பனி கா லகட் டத் தி ல் பு து ச் சே ரி யி ல் வெ ளி யி ட் ட " தங் க பகோ டா " நா ணயம். கா கி த நா ணயத் தி ன் நன் மை கள் ஏரா ளமா க இரு ந் தன: தங் கம் மற் று ம். இந் தி ய தங் க நா ணயம், தங் கக் கட் டி தி ட் டம். அரசு பள் ளி களி ல் மா ணவர் களி ன் சே ர் க் கை யை அதி கரி க் க, தஞ் சை யி ல்.

தஙக-நணயதத