மற்றும் கிராம் வர்த்தக ஆசிய அமர்வு -

யு னெ ஸ் கோ - எபீ ட் ( unesco- apeid) நி று வனமு ம், கை த் தொ ழி ல் மற் று ம் வர் த் தக. மற்றும் கிராம் வர்த்தக ஆசிய அமர்வு.

The DoC also functions as the focal point in Sri Lanka for joint commissions on trade and economic co- operation which have been established under trade agreements. This will mostly helpful for beginning farmers can help you start a new farm and build your agriculture business. கொ ரி யக் கு டி யரசு மற் று ம் இலங் கை சனநா யக சோ சலி சக் கு டி யரசு. ஆசி ய பசு பி க் பி ரா ந் தி யத் தி ன் மு ன் னணி சர் வதே ச தொ ழி ல்.


அதன் படி எதி ர் வரு ம் 09, 10 மற் று ம் 11 ஆம் தி கதி தி ரு கே ா ணமலை யி ல். A அந் நி ய செ லா வணி.

Blogs that focus on Farming, marketing of agricultural produce, and environmental impact of climate change. ஒரு அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தகம் வி யூ கம் என் ன?
The High Commission of Sri Lanka in Pretoria in partnership with Johannesburg Chamber of Commerce and Industry ( JCCI) organized a trade and investment promotion seminar on 26th July at JCCI Auditorium in Johannesburg.
மறறம-கரம-வரததக-ஆசய-அமரவ