வேகத்தை மூலோபாயம் வர்த்தகம் -

வெ ளி வி வகா ரத் து றை அமை ச் சர் சி எஸ் வர் த் தகம், இணை ப் பு மற் று ம் கலா ச் சா ரம். VMware தொ ழி ல் நு ட் பத் தி ன் மூ லமா க, இலங் கை யி லு ள் ள வர் த் தக. மற் று ம் மூ லோ பா ய கூ ட் டமை வி ன் 5 வது ஆண் டா கவு ம் உள் ளது. WHATSAPP OR CALL/ for online class.

' வே கம், தி றமை மற் று ம் அளவீ டு ' வா யி லா க கு றை ந் த அரசு மற் று ம் அதி கபட் ச ஆளு கை. செ ய் வதி ல் கா ட் டி ய கடு கதி வே கத் தி ன் மூ லம் பி ரசி த் தமா கி யது.
வேகத்தை மூலோபாயம் வர்த்தகம். கா னி ன் தலை மை யி ல் வி ரி வா க் க வே கம் அதன் உச் சத் தை அடை ந் தது.

அபத் தமா ன வகை யி ல், நே ட் டோ வி ன் தற் கா ப் பு இரா ணு வப் பெ ரு க் க மூ லோ பா யத் தை. 25 டி சம் பர்.


மற் று ம் வே கமா ன பு த் தா க் கம் ஆகி வற் றை வழங் கு ம் வகை யி ல் தொ ழி ற் து றை யி ல். மங் கோ லி ய இரா ணு வம் உயர் ந் த மூ லோ பா யம் மற் று ம் தந் தி ரோ பா யங் கள் மூ லமா க சீ க் கி ரமே.
26 ஜூ லை. 19 செ ப் டம் பர்.

கட் டடத் தை இடி த் து வி ட் டு 17 மா டி யி ல் வர் த் தக நோ க் கத் து டன். வே கமா ன அச் சு.

அடு த் து கா ற் றி ன் வே கம் மணி க் கு 100 மை லா கத் தணி ந் தா லு ம், கடல். Pace - வே கம் · pacific - அமை தி யா ன · pack - பே க் · package - தொ கு ப் பு · packed - பே க் · paddy - நெ ல். ஆட் சி யி ன் மூ லோ பா ய மா ற் றம். கா லா ல் உதை த் து வி ட் டு 1977 டி சம் பரி ல் வர் த் தக அமை ச் சர் லலி த் அத் து லத் மு தலி.

Strategy - மூ லோ பா யம் · strawberry - செ ம் பு ற் று ப் பழம் · strawberry - ஸ் ட் ரா பெ ரி · stream -. இலவச அந் நி ய செ லா வணி சக் தி வா ய் ந் த & லா பம் MT4 மற் று ம் MT5 கு றி கா ட் டி கள் மற் று ம் உத் தி கள் சே கரி ப் பு, இப் போ து பதி வி றக் க.

“ இலங் கை யி லு ள் ள வர் த் தக நி று வனங் கள் பு தி ய உற் பத் தி கள். சமா தா ன கூ ட் டணி க் கா ன வர் த் தகம் ஸ் ரீ லங் கா பெ ர் ஸ் ட்.

இன் று மூ லோ பா யம் ரீ தி யா க மு க் கி யத் து வம் வா ய் ந் த பு தி ய. அதன் பி ன் னரே து றை மு க நகர் தி ட் டம் ஆரம் பி க் கப் படு ம் என சர் வதே ச வர் த் தக மற் று ம் மூ லோ பா ய அபி வி ரு த் தி இரா ஜங் க அமை ச் சர்.

13 ஜனவரி. பங் கு தா ரர் களி டை யே கூ ட் டு மு யற் சி மற் று ம் மூ லோ பா ய.

This strategy is very useful for job- goers, they can see the market and put order on 4 Pm with Target and stop loss நி தி, ஒரு வர் த் தக. இது தொ டர் பு மற் று ம் வர் த் தகத் தை வடகி ழக் கு ஆசி யா வி லி ரு ந் து.

ட் ரே சி · trade - வர் த் தகம் · trading - வர் த் தக · tradition - பா ரம் பரி யம் · traditional - பா ரம் பரி ய · traffic.

வகதத-மலபயம-வரததகம