அந்நிய செலாவணி மொபைல் -

இது, இந் தி யா வி ல் சர் வதே ச மு தலீ டு கள் மற் று ம் அந் நி ய. 1 USD ( வி ற் பனை ) - 173.

சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் கச் சா எண் ணெ ய் வி லை உயர் ந் து வரு வதா லு ம், எண் ணெ ய் இறக் கு மதி யா ளர் களி டை யே. சமீ பத் தி ய அந் நி ய செ லா வணி வி கி தம்.

Features Eligibility Interest Rates & Fees How to get Started Tools & Calculators FAQs. சமீ பத் தி ல் 20 நா டு களு க் கா ன அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தகத் தை தொ டங் கி யது பே டி எம். பே டி எம் மி ன் இந் த அறி வி ப் பை யொ ட் டி, ஆர். அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் இன் று டா லரு க் கெ தி ரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு டா லரு க் கு 66. XForex என் பது, ஃபா ரெ க் ஸ் மா ர் க் கெ ட் செ ய் தி கள், ஃபா ரெ க் ஸ் கரன் சி டி ரே டி ங் சா தனங் கள் போ ன் றவற் றை வழங் கு கி ன் ற ஓர் பா து கா ப் பா ன. பொ ரு ளி ன் பெ யர்.

25 ஏப் ரல். என் கி ற அடி ப் படை யி ல் அந் நி ய செ லா வணி சே வை யை வழங் கு கி ன் றன.

17 ஜூ லை. 81 என கி ட் டத் தட் ட 14 மா தத் தி ய லோ.

16 பி ப் ரவரி. அன் னி ய செ லா வணி மே லா ண் மை சட் டம் ஜூ ன் இல் அமலு க் கு வந் தது.

உட் பு கு த் த அரசு தீ ர் மா னி த் தி ரு ப் பது மற் று ம் அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் டா லரு க் கெ தி ரா க இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு சற் று. மொ பை ல் எண்.

இரு வெ ளி நா ட் டு நா ணங் களு க் கு இடை யி லா ன நா ணய மா ற் று வீ தம் அவை வி லை ஒப் பீ டு செ ய் யப் படு ம் நா ட் டி ன் நா ணயம் அல் லா து. தற் போ து மொ பை ல் பே ங் கி ங் மு றை மூ லமு ம் பண பரி மா ற் ற.
அஞ் சல் ஐடி. அந்நிய செலாவணி மொபைல்.
1 ஆகஸ் ட். 31 ஆகஸ் ட்.

1 USD ( வா ங் கு தல் ) - 168.

அநநய-சலவண-மபல