வர்த்தக அந்நிய செலாவணி நேரம் பிரேம்கள் -


10 செ ப் டம் பர். This article is closed for.

மு ம் பை : நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் ந் து ள் ளதா க ரி சர் வ் வங் கி வெ ளி யி ட் டு ள் ள அறி க் கை யி ல். அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70.

4 டி சம் பர். 22 செ ப் டம் பர்.

என் றா ல் என் ன அன் னி யச் செ லா வணி சந் தை வர் த் தகம். கடந் த வா ரத் தி ன் படி.

வர்த்தக அந்நிய செலாவணி நேரம் பிரேம்கள். 4 செ ப் டம் பர்.
இறக் கு மதி. 07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய.


சரி ந் து 71. 37 ரூ பா யா க உள் ளது.

வங் கி களு க் கு இடை யி லா ன அந் நி ய செ லா வணி, செ லா வணி மா ற் று ச். இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த வா ரத் தி ல் 3357 கோ டி டா லர் அதி கரி த் து ள் ளது.

21 டா லரா க வர் த் தகம் து வங் கி ய நி லை யி ல் அது மே லு ம் சரி ந் து 71. அதே நே ரம் ஏற் று மதி யா ளர் கள் மகி ழ் ச் சி அடை ந் து ள் ளனர்.

யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை?

வரததக-அநநய-சலவண-நரம-பரமகள