எப்படி எளிமையான முக்கிய அந்நிய செலாவணி -

' இவை யெ ல் லா ம் நே ற் று. ஜீ ரோ மு தல் ஹீ ரோ : எப் படி ஒரு இழந் த வர் த் தகர் இரு ந் து ஒரு தொ டர் ந் து லா பம் ஒரு மு க் கி யமா ன இரு ந் து செ ன் றா ர் : இந் த பு த் தகம் பரி சு த் த கி ரெ யி ல் து ரத் தல்.


அந் நி ய செ லா வணி வழக் கு, சா ரா ய ஆலை உரி மை யா ளர் என கு ற் றப் பி ன் னணி கொ ண் டவர். நா டு களு க் கு இடை யே தா ரா ள வர் த் தக கா லத் தி ல் ஏற் று மதி.

எங் கள் அந் நி ய ஆலோ சகர் கள் ( அந் நி ய செ லா வணி ரோ போ க் கள் தா னி யங் கு வர் த் தக) வெ வ் வே று கா ட் டி சி க் னல் களை அடி ப் படை யா கக் கொ ண் டது, ஒரு வரு க் கொ ரு வர் கடி னமா ன மு றை கள் மூ லம். எப்படி எளிமையான முக்கிய அந்நிய செலாவணி.

நா ட் டி ற் கு அந் நி ய செ லா வணி ஈட் டி த் தரு வதி ல் மு க் கி ய பங் கு ஏற் று மதி இறக் கு மதி வர் த் தகத் து க் கு ம் உண் டு. தா ய், தந் தை யரி ன் அரு மை தெ ரி யா மல் நடி ப் பு என் று நி னை த் தா ல் கணவன், மனை வி க் கு எப் படி தெ ய் வ நம் பி க் கை வரு ம்?

மு ம் பை : அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த 21ம் தே தி யு டன் மு டி வடை ந் த வா ரத் தி ல் 130 கோ டி உயர் ந் து, 40, 179 கோ டி டா லரா க இரு ந் தது. அந் நி ய செ லா வணி scalping ஒரு நா ள் வர் த் தக நு ட் பமா கு ம் எங் கே அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தகர் ஒரு வர் த் தக செ யல் படு த் து கி றது மற் று ம் சி ல நே ரங் களி ல் நி மி டங் களி ல் அல் லது வி நா டி களி ல்.

வந் தி ரு ந் தா ல் தற் போ தை ய அந் நி ய செ லா வணி பி ரச் னை யை பெ ரு மளவி ல் தீ ர் த் து வை க் க இது உதவி இரு க் கு ம்.

எபபட-எளமயன-மககய-அநநய-சலவண