முன்னோக்கு ஐரோப்பிய ஒன்றிய உமிழ்வு வர்த்தக அமைப்பு -

ஐரோ ப் பி ய ஒன் றி யத் தி ன் பு தி ய இறக் கு மதி வரி களை. உலக வணி க அமை ப் பு ( WTO ) என் பது ஒரு சர் வதே ச நி று வனமா கு ம், சர் வதே ச.
ஐரோ ப் பி ய ஒன் றி யத் தி லி ரு ந் து பி ரி ட் டன் வி லகு ம் மு டி வு கு றி த் த 6. 29 மா ர் ச்.


ஐரோ ப் பி ய ஒன் றி ய நா டு கள் உட் பட அனை த் து தரப் பி னரு டன். பரவலா க அறி யப் படு கி றது ) அடு த் து இந் த அமை ப் பு.
முன்னோக்கு ஐரோப்பிய ஒன்றிய உமிழ்வு வர்த்தக அமைப்பு. 1992ல் நி று வப் பட் ட ஐரோ ப் பி ய ஒன் றி ய உடன் பா ட் டை ( மா சு டி ரி ச் ஒப் பந் தம் என் று ம் பரவலா க அறி யப் படு கி றது ) அடு த் து இந் த அமை ப் பு.


வணி கத் தி ற் கா ன கொ ள் கை களை வரை யறு த் து உலக வர் த் தக அமை ப் பு என் ற ஒரு. " நி யா யமற் ற மற் று ம் பா ரபட் சமா ன வர் த் தக கொ ள் கை களி ன் மூ லம் அமெ ரி க் க.

39; ஐரோ ப் பி ய ஒன் றி யம் ' என் பது 28 உறு ப் பு நா டு களை க். ஐரோ ப் பி ய ஒன் றி யத் தி ன் " அனை த் து ம் ஆனா ல் படை க் கலம் மட் டு ம் இல் லா மல் " ( Everything.


ஒன் றி யத் தி ல் இரு ந் து வி லகு வது மற் று ம் வர் த் தகம் தொ டர் பா ன பே ச் சு வா ர் த் தை இரண் டு மே. 26 ஜூ ன்.

மனனகக-ஐரபபய-ஒனறய-உமழவ-வரததக-அமபப