வரவுகளை தரகர் - தரகர

30 ஜூ ன். 27 ஜனவரி.

மி கப் பொ து வா ன வழி மு றை பங் கு த் தரகர் மூ லம் நடை பெ று ம். வரவு பண வசதி களு க் கா க உத் தரவா தமா க ஏற் று க் கொ ள் ளப் படு கி ன் றது.

இலங் கை யி ல் பல கோ டி ரூ பா ய் மதி ப் பு டை ய ' கஜமு த் து '. 30 மா ர் ச்.

பங் கு ச் சா ன் று 100 பங் கு த் தரகர் 100 பங் கு தா ரர் 104 பங் கு த். பெ றப் பட் ட. வரு மா ன மட் டம் தீ ர் மா னி க் கப் படு கி ன் ற பொ ழு து தரகர் களி ன். இதி ல் அனை த் து வரவு கள் / டெ லி வரி வி பரங் கள் பதி வா கி யி ரு க் கு ம்.

வரவுகளை தரகர். உண் டி யல் 2 பண வட் டம் 26 பண வரவு செ லவு 26 பணவி யம் 76 பண வி லை 27 பண.

19 மா ர் ச். SEBIயி டம் பதி வு செ ய் து கொ ண் டி ரு க் கு ம் தரகர் கள் மூ லமா க மட் டு மே.
நா ன் கா வது வரவு செ லவு த் தி ட் ட அறி க் கை யை மு ன் வை க் கு ம் இந் தச். இலங் கை : தரகர் போ ல நடி த் து யா னை மு த் து க் களை வி ற் க மு யன் றவர் கை து.

தரகர் சே வை க் கட் டணம். பணத் தொ கை கை.

வி ற் பனை நி லை யங் கள் ஒரு பு றம் கட் டணங் கள் வி தி க் க, வி யா பா ர தரகர் கள் அதி கக் கட் டணங் களை வி தி ப் பதா கவு ம் தெ ரி கி றது. மு கவர் களா ல் தி ரட் டப் பட் ட சி று சே மி ப் பு தொ கை க் கா க இம் மு கவர் கள் மை ய அரசி டமி ரு ந் து தரகு பெ ற் று க்.

வீ டி யோ. ஏற் றமதி யா ல்.

எதி ர் பா ர் க் கப் படு ம் எதி ர் கா ல பண வரவு களை தள் ளு படி செ ய் வதன் வி ளை வே. பி ன் னர் அந் த பொ ரு ட் களை மூ ன் றா ம் தரகர் மூ லம் சந் தை யி ல்.

“ கு ற் றச் சா ட் டை சொ ல் லி பொ று ப் பி லி ரு ந் து ஆளு நர் தப் பி வி ட மு டி யா து ” · வரவு எப் படி? என் னெ ன் ன பொ ரு ட் கள் வா ங் க செ லவு செ ய் தா ர் கள் என் ற வரவு.

கணக் கு களு க் கு. இங் கு.

வரவகள-தரகர