ஏறக்குறைய முக்கோண நாணய மதிப்பு -

கு றை ந் த மதி ப் பு நா ணயங் கள் வெ ண் கலம், நி க் கல் - வெ ண் கலம், செ ப் பு - நி க் கல்,. எடு த் து க் கா ட் டா க, நா ணய மா ற் று வீ தம் 38 இந் தி ய ரூ பா ய் க் கு 1 அமெ ரி க் க டா லர் என் னு ம் போ து, ஒரு அமெ ரி க் க டா லரி ன் மதி ப் பு 38 இந் தி ய. 14 ஆகஸ் ட். ஏறக்குறைய முக்கோண நாணய மதிப்பு.
13 ஆகஸ் ட். 16 செ ப் டம் பர்.

அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன து ரு க் கி நா ணயத் தி ன் மதி ப் பு வீ ழ் ச் சி யடை ந் ததை தொ டர் ந் து, இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு ம். நா ணய மதி ப் பை கு றை க் க மத் தி ய வர் த் தக அமை ச் சகம் வி வா தி த் து வரு வதா ல் டா லரு க் கு நி கரா ன ரூ பா யி ன் மா ற் று மதி ப் பு.

ஆசி ய வர் த் தகத் தி ல் எப் போ து ம் இல் லா அளவி ற் கு து ரு க் கி யி ன் நா ணயமா ன லி ரா வி ன் மதி ப் பு சரி வை கண் டு ள் ளதை யடு த் து.
ஏறககறய-மககண-நணய-மதபப