டொமைன் -


Log In; Sign Up; Get Started. கா ப் பு ரி மை ச் சி க் கல் இல் லா மல் இணை யத் தி ல் ஆங் கி லத்.
டொமைன். டொ மை ன் ஸ் கி ல் ஸ் ’ ( Domain Skills) எனப் படு ம் ‘ தள அறி வு ’ இன் றை ய தொ ழி ல் நு ட் ப உலகி ல் மி க மு க் கி யமா ன இடத் தை வகி க் கி றது.

ஒரு டொ மை ன் பெ யர் இல் லா மல் நீ ங் கள் ஒரு இணை யதளத் தை வை த் தி ரு க் க. செ ன் னை : இந் தி யா வி ல் இனி தமி ழி லு ம் இன் டர் நெ ட் டொ மை ன்.

எடி யு லங் கா தமி ழ் டொ மை ன் உங் களை இலங் கை யி ல் இணை ய கல் வி பெ ற. டொ மை ன் எனப் படு ம் களப் பெ யரா னது ஒரு வலை த் தளத் தை க்.

இந் தி யா வி ல் மு தல் மு றை யா க தமி ழ் எழு த் தி ல் இன் டர் நெ ட் டொ மை ன்.

டமன