அந்நிய செலாவணி கையெழுத்து -

சி ங் கி டம், கட் டா யப் படு த் தி கை யெ ழு த் து வா ங் கி யு ள் ள வி வரமு ம். சே லம் - 8 வழி ச் சா லை க் கு எதி ர் ப் பு கை யெ ழு த் து.
அவரு டை ய கை யெ ழு த் து ப் படு மோ சமெ னு ம் கா ரணத் தி னா ல் அவரு டை ய. இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த.

24 நவம் பர். உயர் ந் ததை அடு த் து அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க.
17 ஆகஸ் ட். பு து ச் சே ரி யி ல் அரசு போ க் கு வரத் து ஊழி யர் களி ன் வே லை நி று த் தப் போ ரா ட் டம் · சே லம் - 8 வழி ச் சா லை க் கு எதி ர் ப் பு கை யெ ழு த் து.
15 ஜனவரி. நா ட் டி ன் ஆபத் தா ன அந் நி ய செ லா வணி நெ ரு க் கடி யை தடு ப் பதற் கா க மூ ன் று ஆண் டு கள் நீ டி க் கப் பட் ட நி தி வசதி கடனை ப் பெ ற.

தி னகரன் தா ன், அந் நி ய செ லா வணி மோ சடி வழக் கி ல் சி றை க் கு செ ன் றா ர் என் று ம் அமை ச் சர் கடம் பூ ர் ரா ஜூ கூ றி னா ர். நா ட் டி ன் பி ரதா ன அந் நி ய செ லா வணி வரு மா னங் களி ல் ஒன் றா கு ம்.


அதி கா ரி யி ன் கை யெ ழு த் து மற் று ம் அலு வலக மு த் தி ரை யை. இந் தி யா – இஸ் ரே ல் இடை யே 9 ஒப் பந் தங் கள் கை யெ ழு த் து.

19 மா ர் ச். உங் களு க் கு அந் நி ய நே ரடி மு தலீ டு, ஈக் கு வி ட் டி ஷே ர்.

1973- ம் ஆண் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கட் டு ப் பா டு சட் டப் படி, வே லை. தற் போ து மே ஜரா க இரு ப் பவரி ன் கை யெ ழு த் து மா தி ரி பெ றப் பட் டு அது. அந்நிய செலாவணி கையெழுத்து. பெ ட் ரோ லு ம் மற் ற பொ ரு ட் களு ம் அன் னி ய செ லா வணி கொ டு த் து வா ங் கி இங் கு பயன் படு தபடு வது. 18 செ ப் டம் பர். வே லை நி று த் தப் போ ரா ட் டம் · சே லம் - 8 வழி ச் சா லை க் கு எதி ர் ப் பு கை யெ ழு த் து.


வி கி தமே உரி த் தா கு ம் அந் நி ய செ லா வணி வி கி தம். கை யெ ழு த் து போ ட் டு பி ன், மற் ற வி பரங் களை அவர் கள் பூ ர் த் தி.

7 அக் டோ பர்.

அநநய-சலவண-கயழதத