வர்த்தக விருப்பம் பைனியர் கனடா -


1 அக் டோ பர். 2 அக் டோ பர்.

வர்த்தக விருப்பம் பைனியர் கனடா. நா ப் டா ஒப் பந் தத் தி ல் சீ ர் தி ரு த் தம் - அமெ ரி க் கா, கனடா உடன் பா டு.
மு ன் னதா க அமெ ரி க் கா - கனடா வர் த் தக ஒப் பந் தம் என பெ யரி டப் பட் டி ரு ந் த நி லை யி ல், தற் போ து அமெ ரி க் கா - கனடா - மெ க் ஸி கோ. ஐக் கி ய அமெ ரி க் க- மெ க் சி கோ - கனடா உடன் படி க் கை எட் டப் பட் ட நா ள், கனே டி ய வரலா ற் றி ல் சி றப் பு மி க் கதெ ன பி ரதமர் ஜஸ் ரி ன்.

நஃப் டா வர் த் தக உடன் படி க் கை தொ டர் பி ல் அமெ ரி க் கா வு டன் கனடா எவ் வி த தீ ர் மா னங் களை யு ம் எட் டா த நி லை யி ல், பு தி தா க ஐக் கி ய. மே லு ம்.

6 ஆகஸ் ட். கனடா உடனா ன பு தி ய வர் த் தக மற் று ம் மு தலீ ட் டு உறவு களை சவு தி அரே பி யா மு றி த் து க் கொ ள் வதா க அறி வி த் து ள் ளது.


வட அமெ ரி க் கா தடை யி ல் லா வர் த் தக ஒப் பந் தத் தி ல் மா ற் றம்.
வரததக-வரபபம-பனயர-கனட