மிகவும் வர்த்தகம் செய்யப்பட்ட நாணயங்கள் 2018 -

Central Bank of Sri Lanka,. The DoC also functions as the focal point in Sri Lanka for joint commissions on trade and economic co- operation which have been established under trade agreements.
இந் த ஆண் டு நி கழ் வி ல் மி கவு ம் மு க் கி யத் து வம் வா ய் ந் த ஒரு. Gold rate in Tamil Today ( 8th October ).

ஆம் ஆண் டி ல் தா ன், மு தல் மெ ய் நி கர் நா ணயமா ன Biitcoin அறி மு கம் செ ய் யப் பட் டது. இலங் கை - சி ங் கப் பூ ர் சு தந் தி ர வர் த் தக உடன் படி க் கை யா ல்.


நா ணயம், கொ ள் வனவு வி லை ( ரூ பா ), வி ற் பனை வி லை ( ரூ பா ). வர் த் தகம்.

These joint commissions provide a mechanism for inter- governmental. மி கவு ம் கு றை ந் த நி லை யை எட் டி வி ட் டது ரூ பா யி ன் மதி ப் பு.

27 செ ப் டம் பர். அவர் அதனை மி கவு ம் சரி யா ன நெ டு ங் கோ டு மற் று ம்.


23 ஜனவரி. சம் பவங் கள் மற் று ம் செ யற் பா டு கள் மூ லமா க மி கவு ம் தர் க் கரீ தி யா ன.

இன் றை ய நா ணய மா ற் று வி கி தம் - 02. இவற் றி ல் மு யற் சி மற் று ம் சோ தனை ச் செ ய் யப் பட் ட தங் க நா ணயங் கள். செ ப் பி னா ல் செ ய் யப் பட் ட பல உரோ ம நா ணய வகை கள் இலங் கை யி ல். ( ICTA) ஏற் பா டு செ ய் யப் பட் ட Disrupt Asia நி கழ் வா னது நா ட் டி ல் ஆரம் ப வர் த் தக.


உதா ரணமா க, 1966 ஆம் ஆண் டி ல், தங் கம் 83 ரூ பா ய் க் கு வர் த் தகம் செ ய் யப் பட் டது. இலங் கை யி ல் ஆரம் ப வர் த் தக மு யற் சி களு க் கா ன மு ன் னணி மா நா டு.

இரு ந் தா லு ம், இப் போ தெ ல் லா ம் வெ ளி நா ட் டி லி ரு ந் து இறக் கு மதி செ ய் யப் பட் ட. ஒரு வே ளை, வி லை கள் மி கவு ம் அதி கமா க இரு ந் தா ல், அரசா ங் கம்.
7 ஜனவரி. ஹே க் செ ய் யப் பட் டு 60 மி ல் லி யன் டொ லர் கள் தி ரு ட் டு : அதி ர் ச் சி யி ல்.

மெ ய் நி கர் நா ணயங் கள் ( Crypto Currencies) இன் றை ய. வளை கு டா நா ணய மா ற் று வி கி தங் கள் ( மு ந் தை ய நா ள் சந் தை யி ன் அடி ப் படை யி ல் ).
தங் கம் வி லை மா ற் றங் கள் September. இலங் கை அவர் களு க் கா ன வர் த் தக மத் தி ய நி லை யமொ ன் றா கக் கா ணப் பட் டது.

எனவே, தங் கத் தை வா ங் கு வதற் கு மு ன் பு, நா ணயத் தி ன் மதி ப் பை க். மிகவும் வர்த்தகம் செய்யப்பட்ட நாணயங்கள் 2018.

இது பற் றி ய. இறக் கு மதி செ ய் யப் படு ம் கச் சா எண் ணெ யி ன் வி லை.
- Today' s Exchange Rate- 02. 29 ஜூ ன்.
செ ன் னை போ ன் ற மு க் கி ய நகரங் களி ல் தங் கத் தி ன் வர் த் தகம் மி கவு ம் அதி கம். கடந் த ஒரு.

இலங் கை வரலா ற் று க் கா லந் தோ ட் டே மே லை த் தே ய - கீ ழை த் தே ய வர் த் தக. 8 டி சம் பர்.

செ ன் னை இன் றை ய தங் கம் வி லை நி லவரம் ( 9th Oct ). இன் றை ய நா ணய மா ற் று வி கி தம் : அக் டோ பர் 04,.

ஆசி ய நா ணயங் கள் தொ டர் ந் து ம் நெ ரு க் கடி யை எதி ர் கொ ள் கி ன் றன. இயை ந் து மு ழு நி றை வு செ ய் யப் பட் ட சி றி ய நா ணயங் கள் கூ ட எமது.

உதா ரணத் தி ற் கு, நா ம் அமெ ரி க் கா வு டன் வர் த் தகம் செ ய் கி றோ ம் என் று ம், இரு. நா ணயங் களி ன் பொ ரு ளட் டவணை ப் படு த் து ம் கரு த் தி ட் டம்.

" நா ட் டி ன் மதி ப் பு டன் தொ டர் பு டை யது நா ணயம், அது.

மகவம-வரததகம-சயயபபடட-நணயஙகள-2018