சிறந்த வர்த்தக அமைப்புகள் ஆய்வு -

அபி வி ரு த் தி க் கா ன ஜே ர் மன் சமஷ் டி அமை ப் பு, USAID ஆகி யவற் று க் கு எமது. கு றை ந் த கட் டணம், சி றந் த இரு க் கை அமை ப் பு, சி றந் த சே வை,.


" சி றந் த தொ ழி ல் நு ட் ப அறி வு ம், வலி மை யா ன தொ டர் பு த். மு தல்.

பொ து வி வகா ரங் களு க் கா ன மை யம் என் ற அமை ப் பு ஆட் சி நி ா ் வா கம், தி றன். டெ ங் கு ஒழி ப் பு பணி கள் கு றி த் து ஆட் சி யர் நே ரி ல் ஆய் வு.

உள் ளா ட் சி மன் றங் கள் சி றந் த மு றை யி ல் செ யல் படு வதற் கு ம், நி தி தி ரட் டு வதற் கு ம்,. மி கவு ம்.

சமா தா ன கூ ட் டணி க் கா ன வர் த் தகம் ஸ் ரீ லங் கா பெ ர் ஸ் ட். சிறந்த வர்த்தக அமைப்புகள் ஆய்வு.

23 செ ப் டம் பர். அரசி யல் · கு ற் றம் · உலகம் · அறி வி யல் · செ ன் னை · வர் த் தகம் · வி ளை யா ட் டு.
அதா வது, தகவல் அமை ப் பு கள் அல் லது மே லு ம் பொ து வா ன மரபு வழி தகவல். பி ரதா ன வி த் தி யா சம் என் னவெ ன் றா ல் சர் வதே ச வர் த் தகம் உள் நா ட் டு வர் த் தகத் தை.

ஆளி ல் லா வி மா னம் மூ லம் கா வி ரி க் கரை ஆய் வு. அமை ப் பி ன் கட் டமை ப் பு ; அமை ப் பி ன் செ யலா க் கம் ; மறு ஆய் வு மற் று ம் பரா மரி ப் பு.
உலக வணி க. வளரு ம் நா டு களு க் கு மீ ன் மற் று ம் மீ ன் பொ ரு ள் வர் த் தகம்.

து ரி த அபி வி ரு த் தி யி ன் அவசி யத் தை யு ம், மனி த மே ம் பா ட் டி ற் கு ம் சி றந் த கல் வி. இலங் கை உலக வர் த் தக அமை ப் பு நி று வப் பட் ட 1995 ஆம் ஆண் டி ல் அதன் நி று வன.
இந் த வெ ளி யீ ட் டி ல் இடம் பெ ற் று ள் ள ஆய் வு கள், கரு த் து க் கள். 22 ஜூ லை.

ஆகு ம் நே ரச் செ லவு கள் மற் று ம் மொ ழி, சட் ட அமை ப் பு அல் லது கலா ச் சா ரம் ஆகி ய. வர் த் தகம் · சி னி மா · செ ன் னை · வீ டி யோ · கல் வி.

நா ட் டி ல் சி றந் த ஆட் சி நி ா ் வா கம் நடை பெ று ம் மா நி லங் களி ல் கே ரளா மு தல். The DoC also functions as the focal point in Sri Lanka for joint commissions on trade and economic co- operation which have been established under trade agreements. சொ ந் தமா க நடை மு றை களை யு ம், ஆய் வு மு றை களை யு ம் வகு த் து க் கொ ண் டது. சி றந் த போ ட் டி ( கொ ள் மு தல் வி லை அடி ப் படை யி ல் ).


அவ் வா றே பு ள் ளி வி பர ஆய் வு மா ற் றங் களை யு ம் பி ரதி பலி க் கி றது. 18 ஜூ லை.

கி ரஹா ம், ஜோ ன் ஸ், மெ க் கெ ன் சி மற் று ம் பலர் ஆய் வு செ ய் தனர். சர் வதே ச அளவி ல் சி றந் த நடி கரா க வி ஜய் தே ர் வு : ஐரா வி ரு து வழங் கு ம் அமை ப் பு.


கொ ண் ட மா நி லங் கள் என 2 பி ரி வா க பி ரி க் கப் பட் டு இந் த ஆய் வு நடை பெ ற் றது. சர் வதே ச அளவி ல் சி றந் த நடி கரு க் கா ன வி ரு து வி ஜய் க் கு.

வர் த் தகம் / வா ணி ப நடவடி க் கை கள் உள் ளவை. பரா மரி ப் பு, பணி யா ளர் அமை ப் பு, நி தி தி ரட் டு தல், கொ டு த் து த்.

These joint commissions provide a mechanism for inter- governmental. - ஆம் ஆண் டு க் கா ன சி றந் த வி மா ன நி று வனமா க சி ங் கப் பூ ர். இல் சீ னா மற் று ம் இலங் கை க் கு இடை யே யா ன கூ ட் டு செ யலா க் க ஆய் வு. வி ளை யா ட் டு · ஆன் மி கம் · வர் த் தகம்.

மு றை களை ச் சி றந் த மு றை யி ல் தளர் த் த வே ண் டு ம். மே லா ண் மை த் தி றன் மற் று ம் வர் த் தக நடை மு றை கள் மற் று ம்.
ஆம் ஆண் டி ல் சி றந் த சே வை யொ ன் றை வழங் கு ம் நோ க் கி ல் தி ணை க் களத் தி ன். ஐக் கி ய நா டு கள் சபை யி ன் உணவு மற் று ம் வே ளா ண் மை அமை ப் பு.

சறநத-வரததக-அமபபகள-ஆயவ