அந்நிய செலாவணி பதிவிறக்க வர்த்தக மூலோபாயம் சோதனையாளர் -

22 செ ப் டம் பர். மு ம் பை : நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் ந் து ள் ளதா க ரி சர் வ் வங் கி வெ ளி யி ட் டு ள் ள அறி க் கை யி ல்.

This article is closed for. அந்நிய செலாவணி பதிவிறக்க வர்த்தக மூலோபாயம் சோதனையாளர்.

என் றா ல் என் ன அன் னி யச் செ லா வணி சந் தை வர் த் தகம். 4 டி சம் பர்.

இறக் கு மதி. யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை?

அந் நி ய நி பு ணர் ஆலோ சகர் கள் ( வர் த் தக ரோ போ க் கள் ) மற் று ம் சமி க் ஞை கள். இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு பு தி ய உச் சத் தை எட் டி யு ள் ளது.

இலவச அந் நி ய செ லா வணி சக் தி வா ய் ந் த & லா பம் MT4 மற் று ம் MT5 கு றி கா ட் டி கள் மற் று ம் உத் தி கள் சே கரி ப் பு, இப் போ து பதி வி றக் க. உன் னா ல் மு டி யு ம் இலவச பதி வி றக் க அந் நி ய செ லா வணி ரோ போ க் கள் சி ல ஆலோ சகர் கள் உங் கள் கணக் கு அமை ப் பு களு டன் உங் கள் மூ லோ பா ய பரி சோ தனை யி ல்.
அநநய-சலவண-பதவறகக-வரததக-மலபயம-சதனயளர