முன்கூட்டியே தேர்தல் -

2 நா ட் களு க் கு மு ன் னர். தே ர் தல் நடத் தை வி தி கள் அமலி ல் இரு க் கு ம் போ து அரசு கள்.

மு ன் கூ ட் டி யே தே ர் தல் நடத் து ம் சந் தி ரசே கர ரா வி ன். தெ லங் கா னா மா நி லத் து க் கு இந் த ஆண் டு இறு தி யி லே யே தே ர் தல் வரலா ம் என எதி ர் பா ர் க் கப் படு கி றது.

தெ லு ங் கா னா வு க் கு மு ன் கூ ட் டி யே தே ர் தல் :. சந் தி ரசே கர ரா வு ம், தே ர் தல் ஆணை யமு ம் செ ய் யு ம் மே ட் ச் பி க் ஸி ங் :.

6 செ ப் டம் பர். மு ன் கூ ட் டி யே சட் டப் பே ரவை கலை க் கப் படு வதை த் தடு க் க.
2 செ ப் டம் பர். செ ன் னை : தெ லு ங் கா னா ஸ் டை லி ல் தமி ழகத் தி லு ம் மு ன் கூ ட் டி யே தே ர் தல் நடத் து ம் ஆயத் தங் கள் தொ டங் கி யு ள் ளதா க டெ ல் லி.

27 செ ப் டம் பர். மா நி ல அரசு கலை த் தா ல் உடனடி யா க தே ர் தல் நடத் தை வி தி களை.
1 பி ப் ரவரி. 3 நா ட் களு க் கு மு ன் னர்.


முன்கூட்டியே தேர்தல். நா டு மு ழு வது ம் ஒரே நே ரத் தி ல் தே ர் தல் - மோ தி யி ன் தி ட் டம்.

தெ லு ங் கா னா சட் டப் பே ரவை தே ர் தல் தொ டர் பா க தே ர் தல். 7 செ ப் டம் பர்.

மு ன் கூ ட் டி யே சட் டப் பே ரவை கலை வதை தடு க் க தே ர் தல். மு ன் கூ ட் டி யே தே ர் தல் நடத் து வதற் கு ஏது வா க தெ லங் கா னா சட் டப் பே ரவை யை க் கலை க் க அம் மா நி ல அமை ச் சரவை பரி ந் து ரை.

7 செ ப் டம் பர். உரி ய நே ரத் தி ல் தே ர் தல் வரட் டு ம் என் று பொ று த் தி ரு க் க.


Assembly elections : 5 மா நி ல தே ர் தல் தே தி அறி வி ப் பு : வா க் கு எண் ணி க் கை டி சம் பர் 11. ' ' நா டா ளு மன் றத் தே ர் தலை மு ன் கூ ட் டி யே நடத் த பி ரதமர் மோ தி.

கட் சி யி னரு ம் சட் டசபை யை கலை த் து மு ன் கூ ட் டி யே தே ர் தல் நடத் த. இது கு றி த் து மா நி ல.
எனவே, நா டா ளு மன் றத் தே ர் தல் மு ன் கூ ட் டி யே வரு வதற் கா ன வா ய் ப் பு.

மனகடடய-தரதல