இஸ்லாமைப் பொறுத்தவரை ஹராம் என்று முத்திரை குத்துவது -


5: 2 மஸ் ஜி து ல் ஹரா மை வி ட் டு ம் உங் களை த் தடு த் த சமு தா யத் தா ர் மீ து ள் ள. 12 மா ர் ச்.

பு ஹா ரி பா கம் 1 அத் தி யா யம் 4 எண் 190 நபி யி ன் மு த் தி ரை ( ஹா த் தம் ). ஒரு மு றை நபி ( ஸல் ) அவர் கள் உம் மு ஹரா ம் ( ரலி ) அவர் களி டம் செ ன் றா ர் கள்.
30 ஜனவரி. ஒரு மதவா தி யா க மு த் தி ரை கு த் தி அவதூ று செ ய் தி ரு க் கி றீ ர் கள்.

ஹரா ம் கலா ல் மு தல் அத் தனை வி டயங் களை யு ம் பே சு வர். கடை யநல் லு ரி ல் உள் ளவர் களு ம் தூ ய இஸ் லா மை சே ர் ந் தவர் கள் தா னே. 26 அக் டோ பர். சி யா க் கள் என் று பல் வே று வழி கே ட் டு க் கு ழு க் களை உரு வா க் கி னா ர் கள். கூ று வது போ ல் இஸ் லா மை இழி வு படு த் து ம் கா ட் சி கள் ஏது ம். இஸ்லாமைப் பொறுத்தவரை ஹராம் என்று முத்திரை குத்துவது. என் று நீ தி பதி கே ட் டவு டன், “ உங் களு க் கு தெ ரி யா த சட் டம். அல் லா ஹ் உங் களு க் கு ச் சன் மா ர் க் கத் தை ( இஸ் லா மை ).

ஏன் இஸ் லா மை இணை யத் தி ல் வி மர் சி ப் பவர் கள் பி ஜே வி டம். 11" பூ மி யி ல் கு ழப் பத் தை உண் டா க் கா தீ ர் கள் " என் று அவர் களி டம் சொ ல் லப் பட் டா ல். அல் லா ஹ் வு ம், அவனு டை ய தூ தரு ம் ஹரா ம் ஆக் கி யவற் றை. கே ள் வி கே ட் டா ல் சா தி வெ றி யன் என் று மு த் தி ரை கு த் தி வி டு கி றா ர் கள்.
ஆகவே நீ ர் இப் பொ ழு து ( மக் கா வி ன் ) மஸ் ஜி து ல் ஹரா ம் பக் கம் உம். அதி ல் இஸ் லா ம் வி ஞ் ஞா னத் தி ற் கு எதி ரா னது என் று சி ல தமா ஷா ன.

7 டி சம் பர். மு ஸ் லி ம் களை கா தி யா னி மு த் தி ரை கு த் த மு ற் படு கி றா. ஹா தி யா னி கள் தவி ர் ந் த மற் ற இயக் கங் களை பொ று த் தவரை மு ஸ் லி ம். ஆனா ல்.


என் னை ப் பொ று த் தவரை, இந் த கரு த் தை ப் பொ று த் தவரை என் று இப் போ து " பொ று த் தவரை " என் ற சொ ல் லை ப் பயன் படு த் து கி றோ ம். வன் னி யர் ஓட் டு அந் நி யரு க் கு இல் லை என் று சவடா லடி த் த.

9 ஏப் ரல். வி ரை ந் தோ டு பவர் களா கவு ம் அவர் கள் இரு ப் பா ர் கள் ; ( நி லை கு த் தி ய).

இஸலமப-பறததவர-ஹரம-எனற-மததர-கததவத