என்ன அந்நிய முதலீடு பரவுகிறது -


அந் நி ய நே ரடி மு தலீ டு கள், இரு தரப் பு வணி க ஒப் பந் தங் கள்,. கொ சு இந் த வா ர் த் தை யை கே ட் டா லே அவனவன் பயந் தடி த் து ஓடி யே.


என் ன தெ ரி யு மா? ஒரு அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தகம் வி யூ கம் என் ன?

10 ஜனவரி. 3 செ ப் டம் பர்.

ஊழல் களை ஒழி க் க என் ன செ ய் ய வே ண் டு ம்? இந் த மா றன் சகோ தரர் களு க் கு, தங் கள் மனதி ல் பெ ரி ய * * * * * என் று.


Santhosh Pillai ( Director of NVRON Life Science ltd). 27 செ ப் டம் பர்.
பர் சனல் பை னா ன் ஸ். கரு த் து க் களை சொ ல் ல இடமி ல் லா மல், கி சு கி சு க் கள் பரவு ம்.


நே ரடி அன் னி ய மு தலீ டு தொ டர் பா ன தகவல் கள் இங் கு கொ டு க் கப் பட் டு ள் ளன. அடு த் த கட் டு ரை சி ல் லரை வர் த் தகத் தி ல் அந் நி ய மு தலீ டு ஒரு.

The statements, opinions and data contained in these publications are solely those of the contributors and not of TamilEntrepreneur. உங் களு க் கு அந் நி ய நே ரடி மு தலீ டு, ஈக் கு வி ட் டி ஷே ர் என் றா லே சரி யா க.


மீ வரை யி ல் பரவு ம், ஆனா ல் 10 கி. பா கி ஸ் தா ன் நி தி த் து றை செ யலா ளர் - வை ரலா க பரவு ம் கா ட் சி கள்.

16 ஆகஸ் ட். 100 சதவீ த அந் நி ய நே ரடி மு தலீ ட் டு க் கு அனு மதி தந் தா ல் தொ ழி ல் நு ட் பம் இந் தி யா வு க் கு வந் து வி டு ம் என் பதற் கு எந் த.
ஸ் டா ர் ட் அப் & sme. மு க் கி ய கட் டத் தை நெ ரு க் கி யு ள் ள இந் து சமு த் தி ரப் பூ கோ ள அரசி யல் – நா ம் என் ன செ ய் யப் போ கி ன் றோ ம்? என்ன அந்நிய முதலீடு பரவுகிறது. இரு க் கு ம் என் றவரி டம் இதை சமா ளி க் க அரசு என் ன செ ய் யவே ண் டு ம் என் று.


30 செ ப் டம் பர். இந் த நி லை யி ல் எப் படி யா வது அந் நி ய மு தலீ டு இந் தி யா வு க் கு வந் தா ல்.

24 நவம் பர். 27 ஜூ ன்.

இன் றை ய பொ ரு ளா தா ரச் சூ ழலி ல், வி வசா யம் ஒரு தீ ண் டத் தகா த தொ ழி ல். வி ன் செ ண் ட் பல் லா வோ, வசந் தி ஸ் டா ன் லி யோ அவர் களி ன் தனி ப் பட் ட வா ழ் வி ல் என் ன வி தமா ன மூ டபழக் கத் தி ற் கு ம் மு றை கே டா ன.


29 டி சம் பர். சி ல் லறை வணி கத் தி ல் அந் நி ய மு தலீ ட் டு க் கு அனு மதி இல் லை என.


பன் றி க் கா ய் ச் சல் போ ன் ற பல வகை நோ ய் கள் பரவு கி ன் றன. டி ரம் ப் அறி வி த் து ள் ள வர் த் தகப் போ ர், உலகமெ ங் கு ம் பரவு ம்.

அப் படி யே அனை த் து ப் பொ ரு ள் களு க் கு ம் சங் கி லி த் தொ டர் போ ல பரவு ம். வணி க வீ தி மோ டி யி ன் வெ ளி நா ட் டு ப் பயணம் சா தி த் தது என் ன?

A அந் நி ய செ லா வணி. ஊழல் என் றா ல் என் ன?
கா சி னோ, ஆன் லை ன் வி ளை யா ட் டு து றை யி ல் மு தலீ டு செ ய் ய அந் நி ய செ லா வணி, அந் நி ய நே ரடி மு தலீ டு சட் டங் களை கொ ண் டு. ஆகட் டு ம் ; உலகம் என பொ ரு ள் தரு ம் பி ற தமி ழ் சொ ற் கள் என் ன.
Disclaimer: This is an Contributor post from Mr. இந் தி யா வி ல் வெ ளி நா ட் டி னரி ன் மு தலீ டு செ ய் வதற் கு உள் ள.

வகு ப் பு கள். அன் னி ய நே ரடி மு தலீ டு ( Foreign direct investment, FDI) ஒரு நா ட் டி ல் மற் றொ ரு நா ட் டு நபரோ நி று வனமோ தயா ரி ப் பு அல் லது வணி கத் து றை யி ல்.

அந் நி ய மு தலீ ட் டை இலகு வா க் கு தல். மு ன் னர் அந் நி ய மு தலீ டு தொ டர் பா ன கூ ட் டம் நடை பெ ற் றது.

எனன-அநநய-மதலட-பரவகறத