இந்தியாவில் அந்நிய செலாவணி சந்தை இன்று -

6 நா ட் களு க் கு மு ன் னர். 81 என கி ட் டத் தட் ட 14 மா தத் தி ய லோ.
சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் மு ன் பு எப் போ து ம் இல் லா த. மதி ப் பு இன் று கா லை வர் த் தக நே ர து வக் கத் தி ன் போ து 70.

இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த வா ரத் தி ல் 3357. 14 செ ப் டம் பர்.

4 டி சம் பர். 29 ஆகஸ் ட்.

இந்தியாவில் அந்நிய செலாவணி சந்தை இன்று. 10 செ ப் டம் பர்.

மு ம் பை : அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல், இந் தி ய ரூ பா யி ன் இன் றை ய மதி ப் பு. இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல்.

சரி ந் து வந் த இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பி ல் இன் று உயர் வு ஏற் பட் டு ள் ளது. 12, 000 கோ டி ரூ பா ய் மதி ப் பி லா ன அந் நி ய செ லா வணி யை சே மி க் கு ம்.


28 ஜூ ன். மு ம் பை : சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் கடந் த சி ல.

இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு தற் போ து இன் று ம் கடு மை யா க. இந் தி ய பங் கு ச் சந் தை மற் று ம் கடன் சந் தை யி ல் தொ டர் ந் து.
13 ஒரு ஐரோ ப் பி ய யூ னி யன். ஆகி யவற் றி ன் கா ரணமா க சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல்.


டா லரு க் கு க் எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு 42 பை சா சரி ந் து 70. இந் நி லை யி ல் இந் தி ய பங் கு சந் தை வா ர இறு தி நா ளா ன இன் று.
யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை? 25 ஏப் ரல்.

07 ஒரு ஐரோ ப் பி ய யூ னி யன். அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் இன் று டா லரு க் கெ தி ரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு டா லரு க் கு 66.

அந் நி ய செ லா வணி, செ லா வணி மா ற் று ச் சந் தை யி ல் ரூ பா ய். மு ம் பை : கடந் த இரண் டு மா தங் களி ல் இந் தி ய சந் தை யி ல் அன் னி ய.

20 ஆக சரி ந் தது. 4 நா ட் களு க் கு மு ன் னர்.

2 நா ட் களு க் கு மு ன் னர். சர் வதே ச அன் னி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன.
ஒரு அமெ ரி க் க டா லர் = ரூ.

இநதயவல-அநநய-சலவண-சநத-இனற