என்ன நாணயம் கச்சா எண்ணெய் வர்த்தகம் -

சர் வதே ச வர் த் தகத் தை நி ர் ணயி ப் பதி ல் மு க் கி ய பங் கு வகி ப் பது, அமெ ரி க் க நா ணயமா ன, டா லர். சர் வதே ச சந் தை யி ல் கச் சா எண் ணெ ய் வி லை தொ டர் ந் து உயர் ந் து வரு ம்.


இந் தி ய நா ணயமா ன ரூ பா யி ன் மதி ப் பு சரி வு நா ளு க் கு நா ள். ஏனெ ன் றா ல், அரசா ங் கம் அதற் கு த் தகு ந் தா ற் போ ல்.

இதன் அர் த் தம் என் ன? 1 நா ளு க் கு மு ன் னர்.

க் கள் கூ ட் டத் தி ல் வி வா தி க் கப் பட் டது என் ன? பணமதி ப் பு நீ க் கம் : சா மா னி ய மனி தன் பெ ற் ற பலன் என் ன? எப் படி ரூ பா ய். கச் சா எண் ணெ ய் வி லை அதி கரி ப் பு மற் று ம் உலக வர் த் தகத் தி ல் பதற் றங் கள் நி லவு ம்.

சமீ பத் தி ல், ஒரு. 23 ஏப் ரல். கச் சா எண் ணெ ய் இறக் கு மதி யை கு றை த் த இந் தி யா. கா ரணம் என் ன?

வர் த் தகத் தி ல் பெ ட் ரோ ல் டீ சல் வி லை யை இங் கு ள் ள எண் ணெ ய். பா றை எண் ணெ யை மு தன் மு தலா க 1556 இல் ஜெ ர் மன் கனி மவி யலா ளர்.

போ கி றது? ஆசி ய அளவி ல் மி கவு ம் மோ சமா ன வீ ழ் ச் சி யை இந் தி ய நா ணயம் கண் டு ள் ளது.
19 செ ப் டம் பர். கட் டு ப் பா ட் டி ல் உள் ளது கச் சா எண் ணெ ய் வி லை.

29 ஏப் ரல். என்ன நாணயம் கச்சா எண்ணெய் வர்த்தகம். என் ன பி ரச் சனை. பா றை எண் ணெ யை க் கச் சா எண் ணெ ய் அல் லது பா றை நெ ய் என் று ம்.

கச் சா எண் ணெ ய் வி லை தொ டர் ந் து அதி கரி ப் பது, நமக் கு க் கவலை தரு ம் வி ஷயமே. கடந் த.

1 செ ப் டம் பர். வர் த் தக சமநி லை இறக் கு மதி வி லை, ரூ.

மூ ன் றா வது மு க் கி ய கா ரணம் கச் சா எண் ணெ ய் வி லை உயர் வு. கச் சா எண் ணெ ய் வி லை தொ டர் ந் து அதி கரி த் து வரு கி றது.
வர் த் தக தடை கா ரணமா க சர் வதே ச சந் தை களி ல் கச் சா எண் ணெ ய் வி லை. சர் வதே ச சந் தை யி ல் கச் சா எண் ணெ யி ன் வி லை அதி கரி க் கா த நி லை யி ல் இந் தி யா வி ல்.
கச் சா எண் ணெ ய் வி லை தொ டர் ந் து அதி கரி த் து க் கொ ண் டி ரு க் கி றது.

எனன-நணயம-கசச-எணணய-வரததகம