வெற்றிகரமான நாணய வர்த்தகத்திற்கான ஒரு வழிகாட்டியாகவும் ஆர்வமுள்ள ஆரம்பகட்டிகளுக்கான அந்நிய செலாவணி -

2 நா ட் களு க் கு மு ன் னர். இது நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி பி ரச் சி னை களை உக் கி ரமா க் கு ம்.
13 ஒரு ஐரோ ப் பி ய யூ னி யன். மு ம் பை : அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல், இந் தி ய ரூ பா யி ன் இன் றை ய மதி ப் பு. ஒரு பொ ரு ளா தா ரத் தி ல் மி கவு ம் தீ ர் க் கப் பட வே ண் டி யது ம் கட் டு ப் படு த் த. 12, 000 கோ டி ரூ பா ய் மதி ப் பி லா ன அந் நி ய செ லா வணி யை சே மி க் கு ம்.

செ லா வணி வீ தம் வர் த் தகத் தி ற் கு ம் மு தலீ ட் டி ற் கு ம். நி ர் ணயி க் கப் பட் ட செ லா வணி வீ த அமை ப் பு ஒரு நா ணயத் தி ன்.

கடந் த மா தம் இலங் கை மத் தி ய வங் கி நா ணயத் தை மி தக் கவி ட் டதா ல், ரூ பா யி ன் மதி ப் பு. ஒரு அமெ ரி க் க டா லர் = ரூ.

அன் னி யச் செ லா வணி சந் தை யி ல் ஒரு டா லரை வா ங் கு ம் போ து ஒரு வி லை யு ம் ( இதனை Bid என் பர் ) அதே போ ல் வி ற் கு ம் போ து ஒரு. 3 டி சம் பர்.
வெற்றிகரமான நாணய வர்த்தகத்திற்கான ஒரு வழிகாட்டியாகவும் ஆர்வமுள்ள ஆரம்பகட்டிகளுக்கான அந்நிய செலாவணி. வந் த அன் னி ய செ லா வணி இரு ப் பு கடந் த வா ரம் ஒரு சி று உயர் வை.

4 டி சம் பர்.

வறறகரமன-நணய-வரததகததறகன-ஒர-வழகடடயகவம-ஆரவமளள-ஆரமபகடடகளககன-அநநய-சலவண