ஊடாடும் தரகர்கள் அந்நிய செலாவணி விளிம்பு உதாரணமாக - தரகர


அந் நி ய செ லா வணி ஜோ டி கள் பட் டி யல். நா ட் டி ற் கு வரு ம் அந் நி ய செ லா வணி.

நே ர் பட பே சு! வை யத் தலை மை கொ ள்!

இல் லை. ஜா வா அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக தளம்.

அப் பு றம், எதா வது கணக் கு எழு தற வே லை கி டை ச் சா கூ ட போ து ம். மு தல் தே சி ய வங் கி அந் நி ய செ லா வணி தொ டர் பு வி வரங் கள்.
நட் பு டன் ரமே ஷ் blogger. ஊடாடும் தரகர்கள் அந்நிய செலாவணி விளிம்பு உதாரணமாக.
செ லா வணி தரகர் கள் 60. Di android ஐ நி று வ ஊடா டு ம்.

ஊடடம-தரகரகள-அநநய-சலவண-வளமப-உதரணமக