தொழில் முறைகள் -


Next 10 items » 1 2 3. அரசி ன் பல் வே று து றை களி ன் கீ ழ் அனு மதி வா ங் கப் பட் ட தொ ழி ல் என் றா லு ம் மா நகர, நகர எல் லை க் கு ட் பட் ட பகு தி கள் எனி ல் இந் த.

இரு க் கு ம் பெ ண் கள் பலர், அதன் பி ன் அதை நடை மு றை படு த் து வதி ல் லை. தொ ழி ல் மு றை கள்.

தொ ழி ல் கடனு தவி நி று வனங் கள். பண் டை த் தமி ழ் மக் கள் வி வசா யத் தை மட் டு ம்.

பி மு றை களி ல் தொ ழி ல் எவ் வா று ஆரம் பி ப் பது என் பது கு றி த் து ப். 15 டி சம் பர்.

இரசா யன தொ ழி ல் தொ ழி ல் து றை ரசா யனங் களை உற் பத் தி செ ய் யு ம். பு தி ய நடை மு றை லெ பன் பா ங் மு றை யை வி டவு ம் பொ ரு ளா தா ரம்.

4 ஏப் ரல். பண் டை ய சமு தா ய வா ழ் வி யலி ன் பல கூ று களு ள் தொ ழி லு ம் ஒன் று.

சு ரங் கத் தொ ழி ல் என் பது, பெ று மதி வா ய் ந் த கனி மங் களை யோ அல் லது பி ற நி லவி யல் சா ர் ந் த. கை களி ன் மூ லம் பா ல் கறக் கு ம் மு றை இந் தி யா வி ல் பொ து வா கப் பி ன் பற் றப் படு ம் மு றை யா கு ம்.
இது வரை தனி நபர் தொ ழி ல், பா ர் ட் னர் ஷி ப் மற் று ம் எல். 26 அக் டோ பர்.

தொழில் முறைகள். சு ரங் க செ யல் பா ட் டு மு றை கள் [ தொ கு ]. ' ஆரம் பம் ' – தொ ழி ல் மு னை வர் கள் ஆக வி ரு ம் பு ம் கல் லூ ரி மா ணவர் களு க் கு பு து யு கப் போ ட் டி. வி ண் ணப் பி க் கு ம் மு றை கள் :.


19 ஜனவரி. கரு ப் பட் டி தயா ரி ப் பது எப் படி : கரு ப் பட் டி தயா ரி ப் பதன் மு றை கள் இங் கு கொ டு க் கப் பட் டு ள் ளன.
24 ஏப் ரல். பு தி ய தொ ழி ல் தொ டங் கு ம் மு றை கள் | Achchani Get Updated at Cauvery News Website: tv Like us on Facebook: facebook.

வீ ட் டி ல் இரு ந் து சி று தொ ழி ல் செ ய் து தங் களு க் கா ன.

தழல-மறகள