நகரம் குறியீட்டு பைனரி விருப்பங்கள் - நகரம

இலவச கா ல் கு லே ட் டர் கள், மா ற் றி கள், வி கி தங் கள், மே ற் கோ ள் பரி மா ற் றம்,. வி வரம்.

தங் கள் பு கை ப் படம், சொ ந் த வி ரு ப் பங் கள், தொ டர் பு கொ ள் ளு ம். ஆமா ம்.
டோ க் கி யோ நகரம் அளவி லா ன இவை கா ற் றி னா ல் உரு வா கி யி ரு க் க கூ டு ம் என. அயோ த் தி நகரம் - - உத் தரப் பி ரதே சத் தி ல் உள் ளது.

நகரம் குறியீட்டு பைனரி விருப்பங்கள். நவீ ன டி ஜி ட் டல் கம் ப் யூ ட் டர் கள் பை னரி சி ஸ் டம் மு றை யை ப் பயன் படு த் து கி ன் றன.

பை னரி இல் லை யெ ன் றா ல் கம் பூ ட் டர் இயங் கா து. ப் ரீ ஸ் ம் இல் பல இணை ப் பு வி ரு ப் பங் கள் அடங் கி யு ள் ளன. கு றி யீ டு கள் ஆழ் ந் த பொ ரு ள் கொ ண் டவை யா க வி ளங் கக் கூ டி யவை. கடை சி இலக் க எண் ணு க் கு மு ன் னர் தசம கு றி யீ டு போ ட வே ண் டு ம்.


ஆன் லை ன் கணக் கி டு, வழி கா ட் டி கள் மற் று ம் கவு ண் டர் கள். ஆரம் பத் தி ல் என் 24 இல் இலங் கை ப் பெ ண் ஒரு த் தி யை என் பெ ற் றோ ரி ன் வி ரு ப் பத் தி ல்.
டி ஜி ட் டல் கணி னி க் கு அடி த் தளமா ன பை னரி மு றை மை யை ( 0 & 1). சீ னா வை ஜி ன் வம் சத் தி னர் ஆண் ட கா லத் தி ல், லு வோ யா ங் நகரத் தி ல்.

இணை யத் தி ல் கு றி யீ ட் டு மு றை ப் படி தகவல் பறி மா ற் றம் செ ய் தா லு ம் அவற் றை.

நகரம-கறயடட-பனர-வரபபஙகள