20 டி சி -


அப் ரூ வல் என. இதன் மூ லம் டி - 20 போ ட் டி யி ல் 2 சதம்.

சண் மு கம். 7 லட் சம் பே ர் களி ல் 14 லட் சம் பே ர் தகு தி மதி ப் பெ ண் களை பெ ற் றனர்.

அப் ரூ வல், சி. 29 செ ப் டம் பர்.
வி ஜயபா ஸ் கர். 9 days ago · மு ம் பை : வெ ஸ் ட் இண் டீ ஸி ல் நடை பெ ற இரு க் கு ம் ஐ.


தி னகரனு டன் சி. கு று கி ய கா ல இரகங் கள், ஐ ஆர் 64, கோ 47, ஏ டி டீ 36, ஏ டி.

16 பி ப் ரவரி. கடந் த, 20 ஆண் டு களா க, அரபு நா டு களி ல் ரஷீ த் தலை மறை வா க இரு ந் து வந் து ள் ளா ன்.

Jul 30, · டி. ரா ஜகா ந் தம் ( சனவரி 26,.

செ ன் னை : தமி ழ் நா டு பி ரீ மி யர் லீ க் டி - 20 கி ரி க் கெ ட் போ ட் டி த் தொ டரி ன் மூ ன் றா வது சீ சனு க் கா ன அணி களை தே ர் வு. 19 ஜூ ன்.

17 பி ப் ரவரி. பெ ண் கள் உலகக் கோ ப் பை டி 20 தொ டரு க் கா ன இந் தி ய அணி கே ப் டனா க ஹர் மன் ப் ரீ த் நி யமி க் கப் பட் டு ள் ளா ர்.
20 டி சி. கு ரூ ப் 4 தே ர் வு எழு தி ய 20.

20 ஆவது அர­ சி ­ ய­ ல­ மை ப் பு தி ரு த் தம் நி றை ­ வே ற் ­ றப் ­ பட் டா ல், மஹி ந் த ரா ஜ­ பக் ஷ ஜனா ­ தி ­ பதி வே ட் ­ பா ­ ள­ ரா க போ ட் ­ டி ­ யி ­ டு வா ர். கள் ளச் சா ரா யம் கா ய் ச் சு வோ ர் மீ து நடவடி க் கை எடு க் கா த கா வல்.

' ஆன் லை ன் ' தே ர் வு அடு த் த நி லை க் கு உயர் கி றது : டி. நி லத் தடி நீ ர் உள் ளது என் பதா ல் தமி ழகத் து க் கு க் 14.
Oct 08, · டி. 20 ஜூ லை.
தமி ழகத் தி ல் 20 டி. கா வி ரி டெ ல் டா மா வட் டங் களி ல் நி லத் தடி நீ ர் 20 டி. சி இரு ப் பதா க பல் வே று. தமி ழ் உட் பட 20 மொ ழி களி ல்.


13 பி ப் ரவரி. உரு வா க் கி ய மு றை – ஐ ஆர் 58025 ஏ / சி 20 ஆர்.

Oct 09, · TN Health Minister Vijayabaskar' s meet # TTVDhinakaran | # Vijayabaskar | டி. ஒன் றி ல் 20 ரூ பா ய் சம் பளத் தி ல் நடி க் கு ம் வா ய் ப் பு.
அகலம் 20 அடி, 16 அடி இரு க் க வே ண் டு ம். வரலா ற் றி ல் அதி கபட் சமா க இந் த தே ர் வை எழு த 20 லட் சத் து 83.

வி ஸ் வரூ பம் எடு ப் பா ர் - ஏ. பெ ண் கள் உலகக் கோ ப் பை டி 20 தொ டரு க் கா ன இந் தி ய அணி கே ப் டனா க ஹர் மன் ப் ரீ த்.

சி கு ரூ ப் 2: மா தி ரி வி னா வி டை - Top 10 tnpsc question. 8 பி ப் ரவரி.


டி தே ர் வு கு றி த் து வெ ளி யா ன தகவல் உண் மை யி ல் லை.
20-ட-ச