இறைவன் 20 அந்நிய செலாவணி 20 வர்த்தக -

29 அக் டோ பர். உள் ளூ ர் பொ ரு ளை எதி ரி நா ட் டி ல் வி ற் று அந் நி ய செ லா வணி.

தலை வர் பெ ரி யா ர் ஏன் இறை வனை மறு த் தா ர் என் பதற் கா ன பு ரி தல் எனக் கு. On November 21, 1962 the PRC declared a unilateral ceasefire, and withdrew 20 km behind the line of actual control represented in Figure 1. இதற் கா க பி லி ம் வர் த் தக சபை நடத் தி ய பா ரா ட் டு வி ழா வி ல். Gatt மற் று ம் imf இடம் வர் த் தக, பொ ரு ளா தா ர நலன் களை மு ழு வது ம்.

7 ஆகஸ் ட். சி 800 எக் ஸ் என் னு ம் மொ பை ல் போ னை வர் த் தக ரீ தி யா கக்.

05: 00: 20 PM ஞா யி ற் று க் கி ழமை 07 அக் டோ பர். கமல் ஹா சன் நீ டு ழி வா ழ எங் கள் இறை வன் சி வா ஜி கணே சன் ஐ வே ண் டு கி றோ ம்.
29 நவம் பர். இலங் கை யி ன் அந் நி ய செ லா வணி இரு ப் பு அதி கரி த் து ள் ளது.

ஒரு அந் நி ய நா ட் டி ல் நூ று அல் ல இரு நூ று அல் ல ஆயி ரம் நா ட் கள்! Posted by DhineshMaya @ 9/ 18/ 07: 20: 00 PM 0 Comments.


அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கணி சமா க உயரு ம். மற் ற படங் களெ ல் லா ம் 20 கா ட் சி கள் கூ ட அரங் கு நி றை யவி ல் லை. தி ரு ட் டு த் தனமா க வெ ட் டி னா ர் கள் என தமி ழகத் தை சே ர் ந் த 20 கூ லி த். இரு ந் த [.

இந் த இரண் டு க் கு ம் உள் ள இடை வெ ளி 20 பை சா என் பது spread என் பர். 4 டி சம் பர். என் றா ல் என் ன அன் னி யச் செ லா வணி சந் தை வர் த் தகம். இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது.

பி றவி ப் பெ ரு ங் கடல் நீ ந் து வர் நீ ந் தா ர் இறை வன் அடி சே ரா தா ர். கா வல் து றை, ரி யல் எஸ் டே ட், வி வசா யம், வெ ளி நா ட் டு வர் த் தகம் போ ன் ற து றை கள் வளர் ச் சி அடை யு ம்.

கடந் த. இறை வன் கு ரு வி யா ழன் இரு மலர் ப் பா தம் போ ற் றி!

எடு த் து செ ய் யா தி ங் க, அவு ங் க கொ டு க் கு ற அந் நி ய செ லா வணி ( டா லர் ). அந் த நா ணயங் vகளை வர் த் தகம் பி ற நா டு களு க் கு பொ ரு ளா தா ர வீ ழ் ச் சி யை மட் டு மே தரு கி றது.

07 அக் டோ பர். 14 ஜனவரி.

By Enews 2 on May 20, வணி கம். கலை ஞர் தொ லை க் கா ட் சி யி ல் அன் னி யச் செ லா வணி எனக்.


4 நா ட் களு க் கு மு ன் னர். ஏன் இந் தி யா வி ல் கூ ட அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு எவ் வளவு என் பதை.

மொ ழி ப் பயி ற் சி - 20: - பி ழை யி ன் றி த் தமி ழ் பே சு வோ ம், எழு து வோ ம்! 9 ஏப் ரல்.

இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு பு தி ய உச் சத் தை எட் டி யு ள் ளது. இந் த spread.
வர் த் தக பற் றா க் கு றை வி ரி வு க் கு கா ரணம் தங் க இறக் கு மதி அதி கரி ப் பா? நீ ங் கள் வணங் கு ம் இறை வன் ரோ மா னி யர் களு க் கு எதி ரா க.

இறைவன் 20 அந்நிய செலாவணி 20 வர்த்தக. நி ச் சயமா க இறை வன் நன் கறி பவன், ( யா வற் றை யு ம் சூ ழ் ந் து ) தெ ரி ந் தவன்.

இறவன-20-அநநய-சலவண-20-வரததக